Poranny
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Moc atrakcji

W. Brytania: wskaźniki inflacyjne Źródło: Bloomberg

Najważniejszą dzisiejszą publikacją makroekonomiczną wydają się dane o inflacji z Wielkiej Brytanii za październik. Uważamy, że tempo wzrostu cen może znaleźć się blisko poziomu 1 proc. w ujęciu rocznym i znaleźć się poniżej konsensusu, który kształtuje się na poziomie 1,2 proc. Co ciekawe mediana prognoz wynosi 1,2 proc., ale największą popularnością wśród analityków cieszy się poziom 1,3 proc. Jeżeli potwierdzą się nasze przewidywania to dużemu osłabieniu może ulec brytyjski funt, który był najsilniej, obok japońskiego jedna tracącą walutą z grona G-10 w ubiegłym tygodniu. Dla zwalczania importowanej dezinflacji bardzo ważne jest osłabienie szterlinga w ostatnich miesiącach, szczególnie względem euro. Nasza prognoza na ten miesiąc zakłada dotarcie do poziomu 1,55 przez kurs GBP/USD.

Publikowany o godz. 11:00 indeks ZEW dla Niemiec za listopad powinien okazać się nieco mniej pesymistyczny niż odczyty z ostatnich miesięcy. Sentix wskazał, że inwestorzy instytucjonalni nie są już tak bardzo negatywnie nastawieni do przyszłości, jak jeszcze przed miesiącem. W listopadzie zdołał on odbić z ujemnych wartości i wydostać się ponad zerowy poziom. Wydaje się, że tego samego może dokonać dziś ZEW. Konsensus zakłada, że wyniesie on 0,5 pkt. Uważamy jednak, że pierwsze od 10 miesięcy odbicie może być silniejsze. Jeżeli do tego dojdzie to przynajmniej krótkoterminowo powinno to pozytywnie wpłynąć na notowania euro. Jeżeli potwierdzą się także nasze prognozy co do niższej od oczekiwań inflacji to najbardziej widoczną reakcją rynkową na te dane będą zwyżki EUR/GBP.

Dziś konferencja, która poruszy jenem

Na 11:10 zaplanowana jest konferencja prasowa z udziałem premiera Japonii Shinzo Abe. Ma on ogłosić dymisję swojego gabinetu, a także poinformować o terminie przedterminowych wyborów. Najbardziej prawdopodobna data to 14 grudnia, jednak nie wyklucza si21 grudnia. Najprawdopodobniej, ze względu na wczorajszy fatalny odczyt PKB za III kwartał w Japonii, ogłosił on  także odroczenie podwyżki podatku od sprzedaży (spekuluje się, że o 18 miesięcy). Wcześniej jej wprowadzenie planowane było na październik 2015 roku. Dodatkowo japońskie agencje informacyjne spekulują na temat dodatkowej stymulacji fiskalnej w wysokości około 2-3 bln jenów. Przed tak ważną konferencją nieco w zawieszeniu znalazł się japoński jen. Nocna zmienność USD/JPY wyniosła 40 pipsów, co jak na tę parę walutową w ostatnich dniach, oznacza bardzo spokojną japońską sesję. Silną zwyżkę odnotował za to indeks Nikkei, który wzrósł o ponad 2 proc.

RBA coraz trudniej osłabiać AUD

Nocna publikacja protokołu z posiedzenia Banku Rezerw Australii nie okazała się wydarzeniem, które szczególnie poruszyło rynek, głównie ze względu, na zgodne z oczekiwaniami, gołębie stanowisko banku. Już tradycyjnie pojawiła się informacja o przewartościowaniu dolara australijskiego względem fundamentów. Zwrócono także uwagę na potencjalne spowolnienie na chińskim rynku nieruchomości, które może negatywnie przełożyć się na australijską gospodarkę. Co ciekawe w protokole pojawiła się informacja na temat siły australijczyka spowodowanej transakcjami typu carry trade z Japonii wynikającymi z dalszego luzowania BoJ. Według RBA może to utrzymywać kurs dolara australijskiego powyżej fundamentów na dłużej. Dziś o godz. 9:25 przemawiał będzie szef RBA Glenn Stevens. Nie wydaje się jednak, by wystąpienie to mocno wpłynęło na notowania dolara australijskiego.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/