Poranny
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Eurodolar powraca ponad 1,32

Wykres godzinowy kursu EUR/USD Źródło: TMS Direct

W przeciwieństwie do wczoraj, dolar amerykański osłabia się dziś do wszystkich pozostałych walut z grona G10. W nocy opublikowane zostały dane o nowozelandzkim bilansie handlowym. Deficyt okazał się wyższy od konsensusu. Dolar nowozelandzki stracił nieco na wartości w wyniku tych danych, jednak szybko odrobił całość strat. Wczoraj indeks S&P 500 wspiął się na swój historyczny szczyt, przekraczając psychologiczną granicę 2000 pkt. Nie udało się jednak utrzymać tego dorobku w cenach zamknięcia. O godz. 14:00 swoją decyzję ogłosi Centralny Bank Węgier. Konsensus zakłada utrzymanie głównej stopy procentowej na niezmienionym poziomie 2,1 proc. Będzie to oznaczało zakończenie cyklu obniżek. Pół godziny później poznamy dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku w Stanach Zjednoczonych za lipiec. Konsensus zakłada wzrost o 8,0 proc. w ujęciu miesięcznym. W lipcu złożono zamówienia na 324 Boeingi, co może bardzo pozytywnie wpłynąć na odczyt. O godz. 16:00 poznamy indeks Conference Board. Konsensus zakłada spadek z najwyższego poziomu od 2007 roku o 1,9 pkt.

Europejski dług w cenie

Z ciekawą sytuacją mieliśmy do czynienia wczoraj na rynku europejskiego długu. Była ona wywołana piątkowymi słowami Mario Draghiego na sympozjum w Jackson Hole, które zostały przez rynek zinterpretowane jako zapowiedź możliwego wprowadzenia programu luzowania ilościowego. Rentowności portugalskich obligacji 10-letnich zniżkowała o 20 pb. do około 3 proc., hiszpańskich spadła o 15 pb. do około 2,25 proc, włoskich o około 10 pb., natomiast greckich szybowała w dół o niecałe 20 pb. do 5,55 proc. Ponadto wczoraj rentowność niemieckich obligacji 2-letnich spadła poniżej zera, osiągając nawet poziom -0,05 proc. Aprecjacyjny trend na europejskich obligacjach 10-letnich jest dziś kontynuowany.

Polska: sprzedaż detaliczna nie zachwyci

Ostatnie dane z rodzimej gospodarki za lipiec będą świadczyły o słabej koniunkturze konsumenckiej na początku trzeciego kwartału. Naszym zdaniem w lipcu sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wyniesie 2,6 proc., co jest wartością zbyt niską by umożliwić dalszy wzrost spożycia indywidualnego a w konsekwencji wzrost PKB powyżej 3,2 proc. r/r. Jest to dopiero początek tego kwartału i spodziewamy się, że sprzedaż będzie rosła w szybszym tempie, jednak na razie sytuacja jest odmienna. Wyniki badań ankietowych publikowanych przez GUS wskazują na dalszą poprawę większości składowych – w tym dwóch najważniejszych: dokonywania ważnych zakupów oraz oceny sytuacji na rynku pracy.

W przypadku stopy bezrobocia oczekujemy spadku do 11,8 proc. Oznacza to, że finalny odczyt będzie poniżej szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które na początku tego miesiąca poinformowało, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,9 proc. Ponadto w lipcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 95,7 tys. wolnych etatów, czyli o 12,2% więcej w stosunku do czerwca bieżącego roku, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/