Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Euro marionetką w rękach Mario

To zawsze jest zastanawiające (a dziś kluczowe), czy nowe minima EUR/USD to skutek siły dolara, czy słabości euro? Ponieważ większość wczorajszych spadków dokonała się w czasie publikacji słabych odczytów PMI z Eurolandu, sugerowałoby to drugie i może być związane z wyprzedzającym pozycjonowaniem pod dzisiejsze posiedzenie ECB. Oczekiwania inwestorów co do decyzji banku centralnego zdają się być wysokie, mimo że konsensus (w tym także my) zakłada, że nie usłyszymy dziś zapowiedzi programu skupu obligacji skarbowych (QE). Rozdźwięk wynika z faktu, że skoro powszechnym przekonaniem jest, że ECB prędzej, czy później musi uruchomić QE, dla rynku walutowego wystarczy wzmianka, że bank centralny poczynił już stosowne kroki dla implementacji programu. To jeszcze nie będzie zapowiedź startu skupu obligacji (na to przyjdzie poczekać prawdopodobnie do stycznia), ale będzie wystarczającym katalizatorem dla pociągnięcia EUR/USD w dół gdzieś w stronę 1,2230 (techniczne wsparcie). Naturalnie prezes Draghi ma wszelkie argumenty, by uniknąć wzmianek na temat QE i ograniczyć się do stwierdzenia, że bank czeka na efekty już wdrożonych środków (skup ABS i listów zastawnych; pożyczki TLTRO – w tym wyczekiwanie na aukcję 11 grudnia). Przy takim scenariuszu euro może liczyć na wyraźne odreagowanie. Naszym zdaniem na obecnych poziomach ryzyko odbicia euro jest wysokie, ale jednocześnie uważamy, że każda fala wzrostowa EUR/USD powinna być krótkoterminowa i być wykorzystywana do odnowienia krótkich pozycji.

W obliczu dużego zainteresowania posiedzeniem ECB, pozostałe publikacje makro schodzą na drugi plan. Od Banku Anglii nie oczekuje się zmian w polityce pieniężnej i posiedzenie będzie neutralne dla funta. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych z USA powinna spaść do 295 tys. z 313 tys. tydzień wcześniej i może zyskać nieco uwagi w kontekście jutrzejszych danych o zatrudnieniu. Mimo to USD z silniejszą reakcją poczeka do jutra. Z Kanady poznamy Ivey PMI za listopad, który powinien wzrosnąć do 52,5 z 51,2. Dane makro mogą ponownie być wspierające dla CAD (choć może niekoniecznie drugorzędny Ivey PMI), szczególnie że chwilowo osłabł negatywny wpływ wahań ceny ropy naftowej. EUR/CAD i USD/CAD w najbliższych godzinach zdają się być obciążone wydarzeniami z Europy i USA i pozytywne nastawienie względem „loonie” lepiej wyrazić w innym crossie. W segmencie G10 ciekawą opcją może być AUD/CAD, gdzie Australijczyk ma wyraźne problemy z odzyskaniem równowagi po ostatniej wyprzedaży. Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej i bilansie handlowym z Australii tylko na chwilę wzmocniły walutę. Sytuacja na głównych crossach dla tych walut, tj. AUD/USD i USD/CAD, także wygląda na korzystniejszą pozycję Kanadyjczyka. Naszym zdaniem przy powrocie popytu na USD, CAD będzie bardziej odporny na osłabienie, niż AUD.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/