Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Dolarowe byki czekają na sygnał

Czy indeks dolarowy ma już dość konsolidacji? Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Azjatycka sesja przebiegła spokojnie, po części za sprawą święta w Indiach. W nocy poznaliśmy dane o bilansie handlowym z Japonii. We wrześniu deficyt handlowy pogłębił się wbrew oczekiwaniom (-958 mld JPY, prog. -777 mld JPY), ale wina leży po stronie silniejszej dynamiki importu (6,2 proc. r/r vs prog. 3 proc.), a razem z lepszym wynikiem eksportu (6,9 proc. vs 6,8 proc.) dane wskazują na silny popyt krajowy i zagraniczny. Odczyt w ogólnym rozrachunku był neutralny dla jena, który kontynuuje konsolidację względem dolara w paśmie 105,50-107,50. Przy granicach kanału warto rozważyć grę pod odbicie, gdyż z jednej strony rynek pozostaje w większości nastawiony na sprzedaż jena (nawet po zeszłotygodniowym „short squeeze”), ale z drugiej dolar nie ma wsparcia w rentownościach obligacji skarbowych USA przy dziesięciolatkach blisko 2,20 proc. (wzrost rentowności jest pozytywnie skorelowany z wzrostami USD/JPY).

Dane o inflacji CPI z Australii względnie spełniły oczekiwania. W trzecim kwartale ceny wzrosły o 0,5 proc. k/k przy prognozie 0,4 proc., ale w ujęciu rocznym wzrost był zgodny z oczekiwaniami na poziomie 2,3 proc. Wstępne osłabienie AUD/USD do 0,8745 zostało odwrócone i kurs pozostaje blisko, ale poniżej 0,88. Dane nie wywierają presji na bank centralny Australii, aby zmieniać nastawienie polityki monetarnej. Mimo to nie powinno to przeszkodzić prezesowi banku w powtórzeniu mantry o przewartościowaniu dolara. Glenn Stevens występuje dziś o 23:00. Krótka pozycja na AUD/USD wydaje się dobrym kierunkiem, choć mniej ryzykownym poziomem wejścia wydaje się strefa ponad 0,8850.

Wczoraj euro znalazło się pod presją po doniesieniach agencji Reuters, iż ECB może zacząć skupować obligacje korporacyjne począwszy od 1 kwartału 2015 r. i taka decyzja może zostać podjęta podczas grudniowego posiedzenia ECB. Rzecznik ECB szybko zaprzeczył, że takie ustalenia miały emisje, ale część rynku odczytała informację jako gotowość ECB do dalszego luzowania monetarnego. Może to i krok bliżej skupu rządowych obligacji, ale wciąż brak konkretów dotyczących wielkości zapowiedzianych programów i jak to przełoży się na wzrost sumy bilansowej banku centralnego. Jednak mając na uwadze, że nad euro ciąży już pesymistyczna wizja dotycząca jutrzejszych odczytów PMI oraz niepewność wokół niedzielnych wyników stress testów europejskich banków, bilans ryzyk wokół unijnej waluty przechyla się na jej niekorzyść.

Dla dolara amerykańskiego kluczowy będzie dzisiejszy odczyt inflacji CPI z USA (14:30). Konsensus Bloomberga wskazuje na spadek do 1,6 proc. r/r z 1,7 proc. w sierpniu, choć jednostkowych prognoz dla stabilizacji wskaźnika jest zaledwie o jedną mniej. Wynik na poziomie 1,7 proc. z pewnością uspokoiłby dolarowe byki, a reakcja byłaby widoczna na większości crossów w segmencie G10. Szczególnie jeśli odczyt pociągnąłby za sobą wzrost oczekiwań na podwyżki Fed w wycenie przez amerykański rynek stopy procentowej.

Z innych danych mamy protokół z posiedzenia Banku Anglii (10:30), gdzie głosowano za utrzymaniem dotychczasowej polityki pieniężnej i spodziewamy się, że rozkład głosów 7-2 utrzymał się z Weale’m i McCafferty’m głosującymi za podwyżką. W Kanadzie bank centralny podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych (16:00). Zmiany w nastawieniu są mało prawdopodobne, gdyż ostatnio wskaźniki wzrostu poprawiły się, ale inflacja wziąć pozostaje relatywnie wysoka. Potencjalna rewizja prognoz PKB i CPI może wspierać CAD w gronie walut G10, choć USD/CAD może być tutaj wyjątkiem.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/