Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Dobre dane dla USD, złe dla reszty

Najsmaczniejsze kąski poniedziałkowego kalendarium już za nami, zatem w najbliższych godzinach rynkiem może zawładnąć marazm. W segmencie G10 w trakcie europejskiej części sesji mamy inflację CPI (prog. -0,1 proc. r/r) i sprzedaż detaliczną ze Szwajcarii, ale reaktywność franka na dane z gospodarki jest niska. Europejski indeks nastrojów inwestorów Sentix (10:30, prog. -10,5) jest trzeciorzędną publikacją i nie powinien ruszyć euro. Po południu mamy dane z rynku budowlanego Kanady (od 14:15) i choć dane rzadko mają silny wpływ na „loonie”, to silny odczyt pomoże pozytywnie wyróżnić CAD w stosunku do pozostałych walut surowcowych.

Przedwieczorne przemówienie Denisa Lockharta z Fed z Atlanty zasługuje na uwagę (18:30). Jest on gołębiem z prawem głosu w przyszłym roku i interesujące będzie, jak zinterpretuje on ostatnie silne dane z amerykańskiej gospodarki? Piątkowy raport z rynku pracy od dziesięciu miesięcy wydłużył serię przyrostu zatrudnienia w sektorze pozarolniczym na poziomie 200 tys. lub wyżej. Więcej pracujących i taniejąca benzyna oznaczają, że w kolejnych miesiącach Amerykanie będą wydawać więcej na inne dobra, wzmacniając dynamikę PKB. Ponieważ przedstawiciele Fed ostatnio wspominali, że decyzja o starcie podwyżek stóp procentowych będzie zależeć od danych, a nie daty w kalendarzu, piątkowy raport przemawia za tym, że podwyżki będą wcześniej, niż później. Po przyszłotygodniowym posiedzeniu FOMC (16-17 grudnia) można oczekiwać jastrzębiego komunikatu, co powinno podtrzymać siłę USD do końca roku.

Poświęcając chwilę na już opublikowane dane, PKB Japonii za III kw. nieoczekiwanie zostało zrewidowane w dół do -1,9 proc. k/k (annualizowane) z -1,6 proc. wstępnie i oczekiwaniach na poziomie -0,5 proc. Ale jen nie ucierpiał wiele, gdyż rozczarowanie spadkiem PKB zostało ujęte w cenach przy pierwszym odczycie, a dzisiejsze dane tylko potwierdzają słuszność w rozszerzeniu ekspansji monetarnej BoJ i odroczeniu podwyżki VAT. USD/JPY czeka teraz na wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych (14 gru), które prawdopodobnie ponownie wygra partia premiera Abe. USD/JPY nie ma powodów do spadku i 125 przed końcem roku w dalszym ciągu jest osiągalne. W nocy dostaliśmy też dane o handlu zagranicznym z Chin, gdzie słabszy wzrost eksportu (4,7 proc. r/r) został przyćmiony przez nieoczekiwany spadek importu (-6,7 proc.). Oznaki słabości popytu wewnętrznego to przede wszystkim zła wiadomość dla AUD i NZD, które w gronie walut G10 najwięcej dziś tracą względem USD. Wspominana przed weekendem krótka pozycja w AUD/CAD zaczyna zarabiać.

Drugi tydzień miesiąca zwykle ma uboższe kalendarium, ale w grudniu nie powinniśmy narzekać na brak atrakcji. Mamy posiedzenia banków centralnych Norwegii, Nowej Zelandii, Rosji i Szwajcarii (wszystkie w czwartek), gdzie przynajmniej pierwsze trzy mogą mieć negatywny wpływ na odpowiadające waluty. Na poziomie danych makro uwagę skupią sprzedaż detaliczna z USA (środa), produkcja przemysłowa z Wielkiej Brytanii (wtorek), sprzedaż i produkcja z Chin (piątek). W czwartek ECB przeprowadzi drugą aukcję pożyczek TLTRO, gdzie oczekiwania są wysokie (110-175 mld EUR, poprz. 82,6 mln EUR), więc i rozczarowanie może być duże.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/