Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Czekając na impuls do zwrotu

Na rynku finansowym widać brak wyraźnej chęci do odnawiania pozycji w przecenionych aktywach. Ogólna nerwowość podsyca asekuracyjne reakcje w momencie pojawianie się negatywnych informacji. Obniżenie prognoz popytu na ropę od OPEC na przyszły rok w połączeniu ze wzrostem zapasów surowca w USA popchnęły cenę WTI do świeżych pięcioletnich minimów. Presję poczuły też parkiety giełdowe z S&P500 notującym największy zjazd od dwóch miesięcy. Na rynku walutowym wciąż odczuwalne jest redukowanie długich pozycji w USD. Od początku tygodnia ruch już był na tyle spory, że większość z dostosowywania portfeli na koniec roku powinno być już za nami. Sądzimy, że moment powrotu popytu na dolara jest blisko, jednak bez konkretnego impulsu rynek sam się nie „odkręci”. Jeśli dzisiejsze dane o listopadowej sprzedaży detalicznej (14:30, prog. 0,4 proc. m/m) wyszłyby silnie, uzyskalibyśmy pierwszy argument dla zatrzymania osłabienia USD. Choć ostatnie dane makro z USA brzmiały ogólnie pozytywnie, to dziś ruch wyprzedzający nie jest zalecany. Dane o sprzedaży nie są korygowane o zmiany cen, więc spadek cen paliw działa tutaj niekorzystnie. Ponadto wczesne szacunki sprzedaży w „Czarny Piątek” po Święcie Dziękczynienia także nie brzmiały optymistycznie.

Reszta wydarzeń będących przed nami w kalendarium to głównie temat banków centralnych. ECB organizuje drugą aukcję warunkowych pożyczek TLTRO. Ostatnie szacunki popytu wskazują na 130 mld EUR wobec 150 mld EUR oczekiwanych dwa tygodnie temu (ankieta Reuters). Aukcja ma małe szanse na zmianę ogólnego poglądu na politykę pieniężną ECB, gdyż w pierwszej aukcji we wrześniu banki komercyjne podjęły tylko 82,6 mld EUR, a ECB liczył na łączny popyt rzędu 450 mld EUR. Jednakże konkretne wyniki będą mieć znaczenie dla euro. Wszystko powyżej 150 mld EUR będzie wspierające dla unijnej waluty, choć krótkoterminowo. Wartości poniżej 100 mld EUR będą negatywne dla euro, choć przy obecnych zwyżkach EUR/USD skala reakcji może być ograniczona. Wyniki aukcji po 11:00.

O 9:30 poznamy decyzję Narodowego Banku Szwajcarii, która nie powinna przynieść niespodzianek. SNB utrzyma stopy procentowej bez zmian i podtrzyma gotowość do obrony kursu franka za wszelką cenę. Na rynku spekuluje się o możliwym wprowadzeniu ujemnego oprocentowania, ale dla SNB jest to broń ostatniej szansy, która będzie zostawiona do czasu, aż na EUR/CHF nie pojawi się presja związana z uruchomieniem QE przez ECB. O 10:00 poznamy decyzję Norges Banku. Choć cięcie stóp procentowych nie jest bazowym scenariuszem, to spadające ceny ropy i pogarszające się perspektywy koniunktury dla Norwegii powinny skutkować gołębim komunikatem banku z ryzykiem osłabienia NOK.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/