Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Ciężko być optymistą wobec euro

Niepokojące trendy w koniunkturze przemysłu strefy euro Źródło: Markit, Bloomberg, TMS Brokers

W nocy we wstępnym odczycie PMI dla przemysłu Chin wzrósł w październiku do 50,4 z 50,2 we wrześniu. Lepiej od prognoz (50,3), ale głębsze wgryzienie się w dane już nie daje tak zachęcającego obrazu. Nowe zamówienia eksportowe spadły o 1,7 pkt. do 52,8, a produkcja spadła do 50,7 i jest najniżej do pięciu miesięcy. To nie jest zestaw, który sugerowałby, że druga gospodarka świata przeciwstawia się spowolnieniu, a raczej są to oznaki słabości popytu krajowego i zagranicznego. W tym kontekście oczekiwania wobec wskazań PMI ze strefy euro pozostają pesymistyczne. Indeks dla przemysłu ma po raz pierwszy od 16 miesięcy ma spaść poniżej 50 pkt (prog. 49,9) przy pogłębiającym się hamowaniu Niemiec i Francji.

Pozostawanie na krótkiej pozycji w euro dalej wydaje się dobrym rozwiązaniem, szczególnie jeśli do powyższego dodamy podtrzymywane obawy o wynik niedzielnych stress testów (rzekomo 11 baków ma je oblać) oraz coraz bardziej gorącą debatę wokół skupu obligacji korporacyjnych przez ECB (wczoraj E. Nowotny potwierdził, ze rozmowy w tym temacie trwają). EUR/USD został zepchnięty do 1,2630, całkowicie wymazując wybicie z zeszłego tygodnia. W spadkach częściowo pomogły wczorajsze dane o CPI z USA (1,7 proc. r/r, prog. 1,6 proc.), choć jeśli spojrzeć na reakcję długu (rentowności amerykańskich dwulatek od początku tygodnia są względnie stabilne blisko 0,36 proc.), wycena pierwszej podwyżki stóp procentowych przez Fed pozostaje bez zmian. A bez wsparcia w postaci przybliżenia momentu startu zacieśniania polityki pieniężnej aprecjacja dolara nie przyspieszy. EUR/USD podlega teraz pod informacje z Europy, a sufit kanału USD/JPY na 107,50 pozostaje nienaruszony.

Z innych stron świata jeszcze wczoraj w nocy mieliśmy gorsze od oczekiwań dane o inflacji z Nowej Zelandii. W III kwartale CPI inflacja wzrosła o 0,3 proc. k/k przy oczekiwaniach 0,5 proc. i szacunkach RBNZ 0,7 proc. Silny spadek kiwi od lipca nie wywiera presji na inflację, co powstrzyma bank centralny przed powrotem do podwyżek prawdopodobnie aż do drugiej połowy przyszłego roku. NZD/USD tąpnął do 0,7840 i przy silnym dolarze US możemy wrócić do wrześniowych minimów (0,77). O 10:30 z Wielkiej Brytanii poznamy dane o sprzedaży detalicznej (prog. -0,1 proc. m/m). Funt nie miał dobrej pierwszej części tygodnia, a wczorajsza przecena w czasie publikacji protokołu BoE była za silna względem zawartości komunikatu, tak więc w funcie jest potencjał na odreagowanie. Krótka pozycja w EUR/GBP jest warta rozważenia. O 10:00 decyzję w sprawie stóp procentowych podejmuje Bank Norwegii. Stopy powinny być niezmienione, ale w kontraście do oczekiwań o przyszłą ścieżkę ECB, EUR/NOK może znaleźć pretekst do spadków.

Prognozujemy przyspieszenie dynamiki sprzedaży detalicznej do 2,9 proc. r/r oraz nieznaczny spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 11,6 proc. W przypadku sprzedaży konsensus jest nieznacznie niższy, ponieważ wynosi 2,5 proc. r/r. Ukształtowanie się dynamiki sprzedaży na oczekiwanym przez nas poziomie mogłoby przekonać Radę Polityki Pieniężnej do zmniejszenia skali luzowania polityki pieniężnej, ale szanse, by rynek zacznie zmieniać wycenę skali cięć już dziś, są bardzo małe. W przypadku stopy bezrobocia wrzesień będzie ostatnim miesiącem jej spadku – zakończenie prac sezonowych podbija wskaźnik na zimę. Należy pamiętać, że spadek ten jest częściowo generowany przez wykreślanie z listy bezrobotnych przez urzędy pracy. Wstępne szacunki MPiPS wskazują, że stopa spadła do 11,5 proc.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/