Opinie
Autor: autor: Konrad Białas

Przed posiedzeniem FOMC: Z saperskim wyczuciem

Wykres 1. Porównanie prognoz ściezki stóp procentowychdecydentów z Fed z rynkową wycenąŹródło: Oddział Fed z San Francisco

Fed i jego punkty

Zeszłotygodniowa publikacja oddziału Fed z San Francisco stała się nieoficjalną zapowiedzią tego, co możemy usłyszeć ze strony centrali Fed po posiedzeniu zaplanowanym na 16-17 września. Rynkiem finansowym wstrząsnęły spekulacje o możliwym wcześniejszym niż dotychczas sądzono starcie zacieśniania polityki pieniężnej. Inwestorzy zaczęli dostosowywać się do nowych warunków i w rezultacie dolar zanotował najlepszy tydzień od 10 miesięcy, a rentowności amerykańskich obligacji skarbowych zaczęły rosnąć. Ten drugi element jest niepożądany przez Fed, gdyż prowadzi do zaostrzenia warunków kredytowych dla biznesu i gospodarstw domowych.

Według raportu Fed z SF rynek niedoszacowuje kształt ścieżki polityki monetarnej względem tego, co sugeruję tzw. „dot chart”, czyli punktowy wykres prezentujący oczekiwania wszystkich decydentów Fed dotyczące poziomu głównej stopy procentowej na koniec 2014, 2015 i 2016 r. Na wykresie 1 „x” oznacza medianę prognoz przedstawicieli Fed, tymczasem rynkowa wycena (na podstawie kontraktów futures na 3-mies. depozyty dolarowe) pokrywa się z „kropkami”, które odzwierciedlają cztery najniższe prognozy stóp. Niewiadomą pozostaje, pod którymi prognozami kryją się poszczególni przedstawiciele Fed, a w szczególności Ci członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), którzy w 2015 r. będą posiadali głos w kwestii polityki monetarnej (4 z 11 prezydentów oddziałów Fed zasiada w FOMC rotacyjnie). Jest duże prawdopodobieństwo, że najważniejsza prognoza należąca do prezes Fed Janet Yellen znajduje się właśnie w dolnym kwartylu, co by tłumaczyło rynkową wycenę.

W gospodarce lepiej, ale niewystarczająco

Ale teraz, po raporcie Fed z San Francisco, czy należy oczekiwać diametralnych zmian w nastawieniu Fed? Dane z gospodarki wskazują na umiarkowanie silny wzrost gospodarczy z systematyczną poprawą sytuacji na rynku pracy. Z drugiej strony poziom partycypacji Amerykanów zdolnych do pracy w rejestrze siły roboczej (pracujący lub poszukujący pracę) jest bliski historycznych minimów (w sierpniu 62,8 proc.). W lipcu Fed stwierdził, że na rynku pracy panuje „istotnie niepełne wykorzystanie środków pracy”. Janet Yellen powtórzyła te słowa podczas sympozjum w Jackson Hole pod koniec sierpnia i nic nie wskazuje na to, aby od tamtego czasu stanowisko w tej sprawie miało ulec zmianie. Mimo to nowe prognozy makroekonomiczne Fed powinny wskazać na niższą stopę bezrobocia na koniec tego i przyszłego roku.

Lepiej poczekać do grudnia

Kluczowym może stać się fragment komunikatu po posiedzeniu mówiący o utrzymaniu korytarza dla stopy rezerw federalnych (0-0,25 proc.) przez znaczący czas po zakończeniu QE3. Usunięcie słowa „znaczący” byłoby uruchomieniem zegara odliczającego czas do pierwszej podwyżki. Uważa się, że Fed będzie sygnalizował zacieśnianie monetarne z 6-miesięcznym wyprzedzeniem. W naszej ocenie, biorąc pod uwagę prognozy Fed dotyczące stopy bezrobocia, poziom 5,5 proc. (w opinii Fed oznaczający pełne zatrudnienie) nie zostanie osiągnięty przed drugim kwartałem 2015 r., stąd sygnalizowanie już w tym tygodniu przejścia banku centralnego do kolejnej fazy normalizacji polityki monetarnej może okazać się przedwczesne. Dodatkowo Fed odebrałby sobie elastyczność w prowadzeniu polityki monetarnej pod kątem zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak nagły atak zimy na wzór warunków zaistniałych w sezonie 2013/2014.

Niemniej jednak koniec programu QE3 zobowiązuje Fed do korekty „forward guidance”. Choć program skupu aktywów zostanie zredukowany do zera w październiku, po przyszłomiesięcznym posiedzeniu nie jest planowana konferencja prasowa, a wypada, aby prezes Fed miała możliwość szerokiego wytłumaczenia zmian w nastawieniu banku. Stąd już we wrześniu Janet Yellen będzie musiała zacząć zaostrzać komunikat, jednakże w naszej ocenie rynkowe oczekiwania co do „jastrzębiości” komunikatu są przesadzone i prawdopodobnie dopiero grudniowe posiedzenie da sygnał do odliczania czasu do pierwszej podwyżki stóp procentowych.

Jeśli tak rzeczywiście będzie, możemy być świadkami krótkoterminowego odreagowania ostatniej fali umocnienia dolara. Jednakże w ogólnym rozrachunku zacieśnianie monetarne w USA jest nieuchronne, więc każde cofnięcie dolara będzie traktowane jako okazja do ponownego otwierania długich pozycji.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/