Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed BoC: pod przymusem rynku?

Decyzja Banku Kanady zostanie opublikowana w środę 17 stycznia o 16:00. Oczekujemy utrzymania stopy overnight na 1 proc., co jest wbrew rynkowemu konsensusowi zakładającemu podwyżkę o 25 pb. Wraz z decyzją opublikowany zostanie Raport Polityki Monetarnej z aktualizacją prognoz gospodarczych. Na 17:15 zaplanowana jest konferencja prezesa Poloza i wiceprezes Wilkins.

W grudniowym komunikacie Bank Kanady w swoim forward guidance podkreślał, że zamierza być ostrożny i podlegać pod wymowę napływających danych z gospodarki. Z punktu widzenia tego drugiego argumentu, wszystko zdaje się sprzyjać dalszemu zacieśnianiu polityki pieniężnej. Imponujące są odczyty z rynku pracy – w grudniu zatrudnienie wzrosło o 78,6 tys. miejsc, miażdżąc oczekiwania na skromny wzrost o 2 tys. Stopa bezrobocia jest na historycznym minimum 5,7 proc. Choć tempo wzrostu gospodarczego w październiku (ostatnie dostępne dane) wygasło m/m (prog. 0,2 proc.), to jednak dynamika roczna pozostała solidna (3,4 proc.). Inflacja CPI w listopadzie podbiła do 2,1 proc. r/r z 1,4 proc., tym samym sięgając celu inflacyjnego 2 proc. Dobrze wypadał też sprzedaż detaliczna za październik na 1,5 proc. m/m przy prog. 0,3 proc.

Jednak BoC także pozostaje ostrożny w swoim nastawieniu, co tyczy się dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej, ale też oceny ryzyk dla perspektyw. W tym kontekście największe zagrożenie dotyczy trwających negacjach z USA o przyszłości porozumienia NAFTA.  W ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje ze strony przedstawicieli kanadyjskiego rządu, wśród których rośnie przekonanie o zerwaniu porozumienia przez USA podczas szóstej fazy rozmów pod koniec stycznia. Załamanie rozmów oznaczałoby poważne perturbacje dla handlu Kanady, co uderzyłoby w gospodarkę.

Sądzimy, że Bank Kanady będzie jednym z bardziej aktywnych banków centralnych G10 w temacie zacieśniania monetarnego, jednak w naszej ocenie BoC może sobie pozwolić na wstrzymanie się z podwyżką do marca, kiedy przyszłość porozumienia NAFTA będzie pewniejsza. Problematyczną kwestią są jednak wysokie oczekiwania rynkowe, gdyż rynek stopy procentowej zdyskontował prawie 23 pb podwyżki. BoC może nie chcieć ryzykować szoku rynkowego i przystanie na rynkowe oczekiwania. Jeśli tak, to należy spodziewać się podtrzymania w komunikacie języka o ostrożnym podejściu w kwestii przyszłych decyzji z nakreśleniem ryzyk licznych ryzyk (NAFTA, ropa naftowa, przegrzany rynek nieruchomości).

Wysokie oczekiwania rynkowe oznaczają, że także CAD niemal w całości zdyskontował szanse na podwyżkę, więc nie ma obecnie dużej wartości w nowych pozycjach kupna. Ryzyka przeważają po negatywnej stronie w przypadku braku podwyżki lub nie-jastrzębiego wydźwięku komunikatu. Potencjalne osłabienie CAD pod presją realizacji zysków (sprzedaż faktów) może jednak stanowić okazję dla zajęcia średnioterminowej pozycji, biorąc pod uwagę, że CAD prezentuje jedne z lepszych warunków fundamentalnych w gronie walut G10.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Warsaw UNIT, Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Informacje zawarte w tej publikacji nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie stanowią rekomendację inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, wyniku doradztwa inwestycyjnego. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji i nie jest świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego do celów dyrektywy 2014/65/UE. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Wariant usługowy Stocks oferowany jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z wariantem usługowym CFD. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej OANDA TMS Brokers w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/