Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed BoC: niełatwe dylematy

Decyzja Banku Kanady (Bank of Canada, BoC) zostanie opublikowana w środę 6 grudnia o 16:00. Oczekujemy utrzymania stopy overnight na 1 proc. Wraz z decyzją opublikowany zostanie komunikat.

Fakt, że rynek wycena 20 proc. dla podwyżki na grudniowym posiedzeniu, pokazuje, że BoC ma nad czym debatować. Od czasu ostatniego posiedzenia w październiku, kluczowe dane dotyczące aktywności gospodarczej pozostały solidne. Listopadowa wzrost zatrudnienia na poziomie 80 tys. był imponujący, w akompaniamencie spadku stopy bezrobocia o 0,4 pkt proc. do 5,9 proc. i najsilniejszej od 19 miesięcy dynamiki płac. Kwartalna dynamika PKB wprawdzie spowolniła do 1,7 proc. z 4,3 proc. (wartości zannualizowane), jednak wartości były bliskie prognozom BoC. Wstępne odczyty indeksów wyprzedzających (PMI, indeks małych przedsiębiorstw CFIB) dobrze rokują na końcówkę roku. Jednak problemem w dalszym ciągu pozostaje inflacja – w październiku CPI wyniósł 1,4 proc. r/r, dużo niżej celu BoC 2 proc.

W związku z powyższym oczekujemy, że komunikat będzie odzwierciedlał ostatnie komentarze prezesa BoC. Stephen Poloz powiedział, że „choć gospodarka z czasem będzie potrzebować mniej wsparcia, zachowamy ostrożność w przyszłym dostosowywaniu stopy procentowej”. Wcześniej mogliśmy usłyszeć, że Poloz chciałby poznać więcej informacji o tym, jak gospodarka znosi ostatnie dwie podwyżki. W tym temacie wciąż pozostaje kilka niewiadomych. Wyższe koszty pożyczkowe mogą silnie uderzyć w gospodarstwa domowe, których zadłużenie jest największe wśród wszystkich państw G7. Nad Kanadą wisi też widmo renegocjacji umowy handlowej NAFTA. Wreszcie przyspieszenie tempa podwyżek podsyci aprecjację CAD, co uderzyłoby w konkurencyjność eksportu. Przynajmniej do czasu aż USD będzie agresywniej wyceniła ścieżkę zacieśniania Fed, BoC będzie mniej chętny do kontynuacji swojego cyklu.

Z perspektywy CAD, neutralny komunikat może stanowić umiarkowane rozczarowanie dla pozytywnie nastawionego rynku Inwestorzy będą też zainteresowani wzmiankami dotyczącymi przyszłych posunięć BoC. Sugestie, że podtrzymanie dobrej passy w danych makro może skłonić bank do kontynuacji zacieśniania, zabrzmią jastrzębio. Jednak wątpliwe, jak bardzo wzmocniłoby to CAD, biorąc pod uwagę, że rynek już wycenia pełną podwyżkę o 25 pb do marca 2018 r. Zdecydowanie mocniejszy wpływ będzie miało podkreślenie czynników ryzyka (silna waluta, zadłużenie gospodarstw domowych, NAFTA), gdyż wówczas byłby to kubeł zimnej wody na głowy posiadaczy długich pozycji w loonie pchający ich do odwrócenia ostatniego rajdu CAD.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/