Opinie
Autor: autor: Szymon Zajkowski

Nowa Zelandia: komunikat ważniejszy od podwyżki stóp

Wydaje się, że zamierzenia RBNZ zaczynają się realizować – wskaźniki wyprzedzające ostatnio znacznie spadły, a inflacja spowolniła. Co więcej od marca o niecałe 40 proc. spadły ceny mleka w proszku – przemysł mleczarski stanowi jedną z największych gałęzi gospodarki Nowej Zelandii. Wymienione czynniki lekko zmniejszyły oczekiwania na kolejną podwyżkę stóp oraz zatrzymały wzrost wartości nowozelandzkiej waluty. Uważamy jednak, że podwyżka stóp na lipcowym posiedzeniu jest niezagrożona, zmiany natomiast powinny zajść w komunikacie władz monetarnych.

Jak ostatnio wskazał gubernator RBNZ Graeme Wheeler gospodarka cały czas rozwija się powyżej tempa potencjalnego. Dodał on również, że najlepszym wkładem polityki pieniężnej w podtrzymanie długoterminowego wzrostu gospodarczego jest utrzymywanie niskiej i stabilnej inflacji. Ponadto w kontekście reakcji ex-post banku centralnego na podwyższoną inflację, jego zdaniem doświadczenie pokazuje, że często próba stłumienia wysokiej inflacji prowadzi do nadmiernego zahamowania wzrostu gospodarczego. Innymi słowy lepiej jest zawczasu nie doprowadzić do zbytniego wzrostu inflacji niż później starać się ją obniżyć.

Między innymi z tego powodu uważamy, że ostatni, niższy od oczekiwań odczyt inflacji nie powstrzyma władz monetarnych przed kolejną podwyżką stóp procentowych. Co więcej w tym roku RBNZ prowadzi wyraźnie „jastrzębią” retorykę i zwraca uwagę na konieczność kontroli oczekiwań inflacyjnych. Tym samym brak podwyżki stóp byłby pewnym zaskoczeniem i w dużym stopniu podważyłby wysoką wiarygodność nowozelandzkich władz monetarnych.

Przy braku zaskoczenia odnośnie podwyżki stóp, uwaga powinna skupić się na zmianach w komunikacie. W ostatnich miesiącach RBNZ zapowiadał stabilną ścieżkę podwyżek stóp w stałych odstępach czasu. Za każdym razem gdy stopy były podnoszone władze monetarne odwoływały się do potrzeby obniżania oczekiwań inflacyjnych oraz sprowadzenia kosztu pieniądza do bardziej neutralnego poziomu. Uważamy, że w najnowszym komunikacie pojawi się sformułowanie, że decyzje o kolejnych podwyżkach uwarunkowane będą oceną napływających danych z gospodarki. Tym samym stanowisko RBNZ zmieni się z jednoznacznie jastrzębiego na bardziej neutralne, a co za tym idzie mimo podwyżki stóp dolar nowozelandzki powinien stracić na wartości.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/