Komunikat RPP [TREŚĆ]

13-01-2021 16:06
Poniżej publikujemy informację po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 stycznia 2020 r. Bank deklaruje, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym "w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę". W pierwszej reakcji kurs EUR/PLN rośnie do 4,5320.
Komunikat RPP [TREŚĆ]

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniu 13 stycznia 2021 r.
Rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym
poziomie:
• stopa referencyjna 0,10%;
• stopa lombardowa 0,50%;
• stopa depozytowa 0,00%;
• stopa redyskontowa weksli 0,11%;
• stopa dyskontowa weksli 0,12%.
NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych
oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na
rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala
prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także
nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów
udzielanych przedsiębiorcom przez banki.
Dane z gospodarki światowej wskazują, że wraz ze wzrostem liczby zakażeń COVID-
19 oraz ponownym zaostrzeniem restrykcji epidemicznych w IV kw. 2020 r. wyhamowało
ożywienie globalnej koniunktury. Pogorszeniu uległa przede wszystkim sytuacja w
sektorze usług, przy dalszym wzroście aktywności w przemyśle. Jednocześnie inflacja w
gospodarce światowej utrzymuje się na niskim poziomie. W strefie euro prognozy
wskazują na spadek PKB w IV kw. 2020 r. Banki centralne głównych gospodarek
utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów.
W ostatnich miesiącach – pod wpływem oczekiwań dotyczących pozytywnego
wpływu szczepień na dalszy przebieg pandemii – nastąpiła pewna poprawa nastrojów na
międzynarodowych rynkach finansowych, przyczyniając się do wzrostu cen części
aktywów finansowych. Jednocześnie wzrosły ceny części surowców na rynkach
światowych, w tym ropy naftowej.
W Polsce wzrost liczby zakażeń COVID-19 oraz zaostrzenie restrykcji epidemicznych
w IV kw. oddziaływały negatywnie na aktywność gospodarczą, w szczególności w części
sektora usług. W październiku i listopadzie nastąpił spadek sprzedaży detalicznej.
Utrzymujący się wzrost produkcji przemysłowej sugeruje, że sytuacja w tym sektorze jest
relatywnie korzystna. Aktualne prognozy wskazują, że roczna dynamika PKB w IV
kwartale była nadal ujemna i prawdopodobnie niższa niż w poprzednim kwartale.
Dane z rynku pracy za listopad wskazują na stabilizację przeciętnego zatrudnienia oraz
rocznej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Jednocześnie
inflacja w grudniu ub. r. – według szybkiego szacunku GUS – obniżyła się do 2,3% r/r (z
3,0% r/r w listopadzie).
Można oczekiwać, że po spadku PKB w 2020 r., w bieżącym roku nastąpi ożywienie
aktywności gospodarczej, przy czym skala ożywienia będzie zależała przede wszystkim
od sytuacji epidemicznej i związanych z nią restrykcji. Dalszy przebieg pandemii oraz jej
wpływ na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą pozostaje głównym źródłem
niepewności dotyczącej kształtowania się krajowej koniunktury.
Pozytywnie na koniunkturę będą oddziaływać działania ze strony polityki
gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP. Wzrost aktywności może być
natomiast ograniczany przez podwyższoną niepewność oraz słabsze niż przed pandemią
nastroje podmiotów gospodarczych, które będą skutkować istotnym obniżeniem
dynamiki inwestycji. Tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez
brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu
wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP.
NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i
dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku
wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji jest
zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie
płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie
oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie
mechanizmu transmisji monetarnej. W celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania
polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku
walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków
rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na
refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.
Polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność
gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem
inflacyjnym NBP. Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców
oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego.
Źródło

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.