Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Przegląd wydarzeń nadchodzącego tygodnia

Przyszły tydzień: NFP, budżet USA, PMI/ISM, PKB z USA/Polski/Kanady, inflacja z USA/Eurolandu/Polski

Wydarzenia w przyszłym tygodniu z USA to mieszanka danych i doniesień z polityki fiskalnej i monetarnej. Tuż po weekendzie możemy oczekiwać pewnej kontynuacji w dyskontowaniu przekazu z sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, choć dolar może być bardziej wrażliwy na kolejne informacje dotyczące podwyższania limitu zadłużenia fiskalnego. Na polu danych makro główna uwaga będzie na raporcie z rynku pracy (pt), gdzie zmienność będzie dyktowana przez zaskoczenia w dynamice wynagrodzeń. Silny odczyt ożywi spekulacje odnośnie jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych przed końcem roku. Poza tym otrzymamy indeks zaufania konsumentów (wt), rewizję PKB  za II kw. (śr) oraz PCE Core (czw). Ten ostatni jest preferowana przez Fed miara inflacji, choć po neutralnym odczycie CPI tydzień temu na rynku nie ma oczekiwań na niespodziankę.

Ponieważ przemówienie prezesa ECB Draghiego w Jackson Hole rozpocznie się na godzinę przed zamknięciem handlu na Wall Street, prawdopodobne jest, że euro jeszcze w poniedziałek będzie odczuwać potencjalne konsekwencje. Dalej w tygodniu dane o inflacji z Niemiec (śr), a później z Eurolandu (czw) niosą ze sobą większe ryzyko, gdyż oznaki słabości (możliwe pod kątem osłabienia inflacji importowej przez aprecjację EUR) mogą utemperować jastrzębie nastawienie rynku w stronę tempa normalizacji polityki ECB. Odczyty indeksów PMI dla przemysłu (pt) są rewizją silnych szacunków z tego tygodnia i będą miały drugorzędne znaczenie.

W Wielkiej Brytanii istotny PMI dla przemysłu zostanie opublikowany dopiero w piątek, a przy braku wystąpień przedstawicieli Banku Anglii funt może skryć się na dalszym planie. W międzyczasie ożywienie dyskusji wokół negocjacji Brexitu jest potencjalnym czynnikiem podnoszącym zmienność. W Szwecji dane o handlu zagranicznym, detalicznym oraz indeks PMI dla przemysłu (jeśli będą dobre) będą wzmacniać głosy za odwrotem Riksbanku od gołębiości i wesprą SEK. Sprzedaż detaliczna, PMI i stopa bezrobocia z Norwegii są drugorzędne dla NOK, jak również indeks KOF ze Szwajcarii nie powinien mieć wpływu na CHF.

W Polsce mamy kolejny szacunek PKB za II kw. (czw), tym razem z ujawnieniem komponentów wzrostu. Powinniśmy zobaczyć silną postawę po stronie konsumpcji, dalsze przyspieszenie inwestycji i lekko pozytywny wpływ eksportu netto. Razem dane dają obraz stabilnego ożywienia, które powinno być kontynuowane w kolejnych kwartałach. Inflacja CPI (czw) będzie na drugim planie. Złoty notuje korzystny finisz tygodnia, choć wciąż utrzymuje wakacyjny zakres wahań i przyszłotygodniowe publikacje nie powinny tego zmienić.

Na Antypodach w przyszłym tygodniu nie ma publikacji wartych wyróżnienia, co pozostawia AUD i NZD na pastwie czynników zewnętrznych. Pod tym kątem możliwymi katalizatorami zmienności mogą być publikacje indeksów PMI z Chin (czw, pt). Ostatnio nie było słychać niepokojących sygnałów z chińskiej gospodarki, więc rozczarowujące odczyty mogą być tutaj niespodzianką z negatywnym wpływem na waluty surowcowe.

W Kanadzie kwartalny odczyt PKB może przyciągnąć uwagę (czw), a CAD ostatnio znajduje wsparcie w serii lepszych danych. Dodatkowo polityka może być elementem wpływającym na USD/CAD, biorąc pod uwagę przebudzenie dyskusji o porozumieniu handlowym NAFTA.

[Przegląd najważniejszych wydarzeń przyszłego tygodnia w załączonym raporcie PDF]

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/