Specjalne
Autor: autor: Konrad Białas

Co dla funta oznacza „Tak” w referendum o niepodległość Szkocji?

Wykres GBP/USD i dyferencjał 2-letnich swapów na stopę procentowąŹródło: Bloomberg

W czwartek 18 września mieszkańcy Szkocji, którzy ukończyli 16 rok życia, w referendum będą odpowiadać na jedno pytanie: „Czy Szkocja powinna być niepodległym państwem?”. Od 2012 r. różne sondaże wskazywały na przewagę głosów na „Nie”, ale ostatni weekend przyniósł pierwszy wynik wskazujący na zwycięstwo separatystów. Choć wśród komentatorów przeważa opinia, że finalnie obóz na „Tak” nie zatriumfuje, rynek funta zaczął coraz bardziej nerwowo reagować na informacje związane z referendum. Poniżej analizujemy przyczyny takiego zachowania waluty.

Polityczna zawierucha

Pomijając rozważania nad politycznymi i gospodarczymi trudnościami związanymi z odłączeniem Szkocji od Wielkiej Brytanii, reperkusje dla funta są bez wątpienia silnie negatywne i uderzają w walutę. Po pierwsze na funcie zacznie ciążyć niepewność o kształt brytyjskiej sceny politycznej i prowadzonej polityki gospodarczej. Szkocki rząd (mający autonomię we wszystkich sprawach oprócz obronności, polityki fiskalnej i zagranicznej) przewiduje, że odłączenie od Wielkiej Brytanii uda się sfinalizować do marca 2016 r. Okres ten nakłada się na przyszłoroczne wybory do brytyjskiego parlamentu. Jak dotąd nie zostało określone, czy Szkoci będą mogli głosować w tych wyborach – w gruncie rzeczy nie powinni, skoro nie są zainteresowani przyszłością pod tymi rządami.

Rosnące ryzyko wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Ale prędzej czy później secesja umocni pozycję Partii Konserwatywnej w brytyjskim parlamencie, która w Szkocji nie cieszy się dużą popularnością. Ze szkockich okręgów wyborczych Partia Pracy wnosi do Westminsteru 41 przedstawicieli, natomiast Konserwatyści zaledwie jednego. Po odłączeniu Partia Konserwatywna wyraźnie zwiększy swoje szanse na zwycięstwo w wyborach powszechnych w 2015 r. lub w kolejnych. Jest to o tyle istotne, że premier David Cameron w styczniu 2013 r. zapowiedział, że jeśli Partia Konserwatywna wygra w przyszłorocznych wyborach, doprowadzi on do referendum w sprawie być albo nie być Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Utrata głosów pro-europejskich Szkotów zwiększy ryzyko wystąpienia Londynu z UE, grożąc tym samym pogorszeniu relacji gospodarczych Wysp z Europą kontynentalną, szkodząc tym samym przyszłemu wzrostowi gospodarczemu, a dalej walucie.

Odroczone podwyżki stóp procentowych

Od strony ekonomicznej uwagę zwracają także konsekwencje długich negocjacji secesyjnych. Wśród komentatorów finalizacja procesu przed marcem 2016 r. jest wysoce optymistycznym założeniem z uwagi na spodziewane trudności w znalezieniu konsensusu co do zakresu i tempa przekazywania władzy, podziału państwowych aktywów, czy też ustalenia parytetu podziału długu publicznego. Niepewność warunków gospodarczych będzie negatywnie odbijać się na aktywności brytyjskich przedsiębiorstw, powstrzymując je od nowych inwestycji (m.in. przez rozważania o przeniesieniu firmy ze Szkocji do Wielkiej Brytanii). Hamujący wzrost gospodarczy wymusi na Banku Anglii odłożenie w czasie podwyżek stóp procentowych, tymczasem dyskontowanie zacieśniania monetarnego przez rynek krótkoterminowych stóp procentowych było jednym z głównych motorów aprecjacji funta począwszy od trzeciego kwartału 2013 r. W tym czasie dwuletni swap na stopę procentową zyskał 0,5 pkt proc. do 1,2 proc., z kolei spread między stopą swapa w GBP a USD rozszerzył się o 0,25 pkt proc. Oddanie tej premii przez rynek stopy procentowej może bardzo szybko zepchnąć GBP/USD poniżej 1,55 (wykres 1). W relacji do euro potencjalny zakres ruchu jest mniejszy (do ok. 0,82) z uwagi na mniejsze dyskonto negatywnego scenariusza referendum (efekt słabości euro pod kątem łagodzenia monetarnego ECB).

Wynik wydarzeń natury politycznej jest wyjątkowo trudny do przewidzenia, jednak pomimo ostatnich informacji nadal na rynku dominuje przeświadczenie o zwycięstwie zwolenników utrzymania Szkocji w Wielkiej Brytanii. W takim wypadku rynek funta czeka tzw. „rajd ulgi” wymazujący ostatnią słabość, przy czym obowiązuje tu asymetria zachować EUR/GBP i GBP/USD w stosunku do „czarnego scenariusza”, tj. silniejszego odreagowania funta względem euro niż dolara.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/