Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Zmiana tematu

Korekta na wykresie indeksu dolarowego trafiła na ważne wsparcie Źródło: Bloomberg

Indeks S&P500 spadł wczoraj o 2 proc., dziś w nocy tokijska giełda traci 1,5 proc. i nie można liczyć na dobry start na europejskich parkietach. Rentowności amerykańskich dziesięciolatek spadły do 2,31 proc., co jest nowym 16-miesięcznym minimum. Niższe oprocentowanie obligacji ciągnie w górę cenę złota, która na 1233 jest prawie 3 proc. powyżej dołka z początku miesiąca. Za odwrotem na poszczególnych rynkach stoi wzrost obaw o hamowanie globalnego wzrostu gospodarczego. W środę mieliśmy wyrażenie niepokoju przez FOMC, wczoraj prezes ECB Mario Draghi stwierdził, że są oznaki, że gospodarka strefy euro traci impet.

Obserwujemy zmianę tematu dyktującego warunki na rynku walutowym: z silnego dolara na ograniczanie ryzyka. Najlepiej w tym środowisku odnajdzie się jen japoński, obecnie numer jeden, jeśli chodzi o kategorię „bezpiecznych przystani”. Japońska waluta zyskuje głównie wobec „aussie”, „kiwi”, funta i euro. USD/JPY utrzymuje konsolidację pod 108, gdyż dolar także nie zapomniał, że w jakimś sensie dalej jest bezpiecznym aktywem. Ale ryzykiem dla amerykańskiej waluty jest zamykanie długich pozycji i realizacja zysków z ostatniego rajdu. Z drugiej strony w niepewnym otoczeniu analiza techniczna zaczyna przejmować pałeczkę, a tutaj na wykresie indeksu dolarowego (DXY) widać, że korekta z tego tygodnia zatrzymała się w okolicach 85, gdzie przebiega wieloletnia linia trendu spadkowego, która po przełamaniu pod koniec września teraz stanowi istotne wsparcie. Stąd, jeśli miałbym gdzieś oczekiwać słabości dolara, to wobec jena (uwaga na wsparcie na 107,40 USD/JPY), natomiast na EUR/USD i GBP/USD możemy być świadkami konsolidacji w oczekiwaniu na świeże impulsy. Jeśli przyszłotygodniowe dane z USA zasugerują, że gospodarka nadal pozytywnie się wyróżnia na tle reszty świata, popyt na dolara powinien odżyć.

Piątkowe kalendarium nie zawiera istotnych publikacji. Odczyty produkcji przemysłowej z Francji i Włoch musiałaby wyjść zaskakująco słabo, by ruszyć euro. Funt może reagować na dane o bilansie handlowym z Wielkiej Brytanii, choć waluta nadal ma wyraźne problemy z przyciągnięciem popytu. ceny importu i eksportu z USA zwykle są ignorowane. Po południu mamy serię wystąpień członków Fed. Z głosujących w tym roku jest Plosser (15:00) i Fisher (20:00), a spośród decydentów w 2015 r. przemawiać będzie George (19:00) i Lacker (21:00).

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/