Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Takie są skutki jednokierunkowego pozycjonowania

Wystrzał indeksu VIX najlepiej podsumowuje wczorajszy szok rynkowy Źródło: Bloomberg

Bez wątpienia dane z USA nie były tak słabe, jakby można wnioskować po reakcji rynku. Sprzedaż detaliczna spadła wszakże tylko o 0,3 proc. (prog. -0,1 proc.), a indeks NY Empire State utrzymał się powyżej zera (choć spadek m/m był najsilniejszy od lipca 2010 r. i drugi najmocniejszy w historii), zatem nie tłumaczy to 200-punktowego ruchu na EUR/USD i USD/JPY, tąpnięcia S&P500 o ponad 3 proc., a tym bardziej 30-punktowego zjazdu rentowności 10-latek USA do 1,86 proc. Ale jeśli do rozczarowujących danych dodamy już podsycone obawy o hamowanie globalnego ożywienia, albo strach przed ebolą, otrzymamy wszystkie składniki dla rynkowej paniki. W tym otoczeniu dolar (i aktywa dolarowe) oberwał najbardziej, gdyż strach przyniósł masowe odwijanie długich pozycji budowanych od wielu miesięcy. Rynkowa wycena pierwszej podwyżki stóp procentowych przez Fed przesunęła się na koniec 2015 r., praktycznie rujnując długoterminową strategię dolarowych byków.

Nie da się ukryć, że rynek przereagował (stąd zdumiewająco szybki odwrót od lokalnych minimów), jednakże jeśli inwestorzy dostaną kolejne powody, by wyjść z rynku i wziąć na przeczekanie, anty-dolarowy handel może być kontynuowany. Dotychczas jako prostą regułę przyjmowałem, że po przesadnym umocnieniu dolara zeszłotygodniowa korekta urealniła wycenę, co powinno skonsolidować EUR/USD (przynajmniej do czasu październikowego FOMC) w przedziale 1,26-1,28. Po wczorajszych danych górne ograniczenie przestało obowiązywać, a jeśli dolar otrzyma dziś kolejny cios ze strony danych (produkcja przemysłowa 15:15, Philly Fed 16:00), możemy widzieć wyjście kursu ponad 1,29. Ale w dalszej perspektywie wyższe poziomy będą kusić do ponownego kupowania dolara, gdyż nadal nie ma wystarczających dowodów, że Fed odwlecze zacieśnianie monetarne (opublikowana wczoraj Beżowa Księga miał względnie pozytywny wydźwięk).

Dolarowi najtrudniej będzie odrobić straty wobec jena, gdzie trend aprecjacyjny można na jakiś czas wykluczyć, a i wyjście ponad 107,50 obecnie wydaje się ponad siły popytu (przy marnych wynikach rynku akcji). GBP/USD przeżył wczoraj roller coaster i po południu zaznaczył nawet nowe minima (15,870), co pokazuje, że pesymizm wobec funta jest jeszcze większy niż do dolara. Waluty surowcowe (AUD, NZD, CAD) bronią wczorajszego umocnienia, ale przy nasileniu obaw o globalne ożywienie, presja na ich sprzedaż szybko wróci.

Wspomniane wcześniej dane z USA są kluczowymi pozycjami w czwartkowym kalendarium. Oprócz tego mamy bilans handlu zagranicznego i inflację HICP z Eurolandu (11:00), inflację bazową i dane z rynku pracy z Polski (14:00) oraz wnioski o zasiłek dla bezrobotnych z USA (14:30). Uwagę przyciągną też wystąpienia przedstawicieli Fed: Plosser (14:00), Lockhart (15:00), Kocherlakota 16:00).

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/