Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Lepiej późno, niż wcale

Rosyjski bank centralny w końcu stanął na wysokości zadania i na nieplanowanym posiedzeniu wczoraj w nocy podniósł główną stopę procentową z 10,5 proc. w śmiałym kroku, by zatrzymać przecenę rubla. W poniedziałek USD/RUB wzrósł o kolejne 10 proc. do rekordowego poziomu 64,2,  niemal podwajając swoją wartość od początku roku. Decyzja banku nareszcie jest właściwą odpowiedzią od strony polityki monetarnej, choć nie można się oprzeć wrażeniu, że jest dokonana przynajmniej o miesiąc za późno. Można dyskutować, o ile wzrośnie wiarygodność Banku Rosji, jednak wnosząc po podobnych działaniach banku centralnego Turcji ze stycznia tego roku, silna podwyżka stóp procentowych powinna zatrzymać przecenę rubla. We wtorek na USD/RUB widać wyraźny wzrost podaży, ale także i zmienności. Całkowity odwrót rynku jest niemożliwy, gdyż posunięcie banku centralnego oznacza pożegnanie się Rosji ze wzrostem gospodarczym w przyszłym roku na rzecz uchronienia systemu finansowego przed upadkiem.

Zaskakująca decyzja Banku Rosji nie przynosi szoków wtórnych poza rynek rubla, choć wzrost awersji do ryzyka zbiera żniwo wśród walut rynków wschodzących, głównie tych o wysokiej dochodowości. Sentyment jest słaby w ślad za rozczarowującym odczytem PMI dla chińskiego przemysłu. Na 49,5 jest on najniżej od siedmiu miesięcy. Dane świadczą o słabości krajowego popytu, gdyż pierwszy raz od kwietnia skurczyły się nowe zamówienia (choć nowe zamówienia eksportowe wzrosły). Dalej w ciągu dnia dowiemy się więcej o sytuacji w Europie, gdzie dane według prognoz powinny poprawić nastroje. PMI dla przemysłu strefy euro ma wzrosnąć do 50,5 z 50,1, a dla usług – do 51,5 z 51,1. Podobnie ma wyglądać sprawa w przypadku cząstkowych odczytów dla Francji i Niemiec. Optymizm związany jest także z indeksem ZEW z Niemiec, który powinien kontynuować odbicie z prawie dwuletniego dołka osiągniętego w październiku. Jednakże patrząc w szerszym kontekście dzisiejsze dane mają niewielkie szanse, by zmienić pogląd o ogólnej kondycji gospodarki i przyszłych decyzjach ECB. Jakiekolwiek umocnienie euro powinno być ograniczone.

Z Wielkiej Brytanii mamy inflację CPI za listopad, która pod presją taniejącej ropy naftowej ma spaść do 1,2 proc. r/r z 1,3 proc. w październiku. Ryzyko dla odczytu leży po stronie silniejszego spowolnienia, więc funt może tracić. Z USA poznamy dane o pozwoleniach na budowę domów i rozpoczętych budowach. Ponieważ wczorajszy silny odczyt produkcji przemysłowej na głównych crossach USD prawie przeszedł bez echa, wątpimy, aby dzisiejsze odczyty mogły mieć wpływ. Rynek pozostaje „zmrożony” w oczekiwaniu na koniec posiedzenia FOMC. Nastawiamy się na jastrzębi wydźwięk komunikatu z usunięciem frazy o utrzymaniu stóp procentowych na niskim poziomie przez „istotny okres czasu”. Biorąc pod uwagę, że pozycjonowanie w USD jest słabe, reakcja rynku powinna być wyraźna.

Z innych danych mamy wynagrodzenia, zatrudnienie i inflację bazową z Polski, które są do zignorowania. Narodowy Bank Węgier podejmuje decyzję w sprawie stóp procentowych, jednak oczekiwania wskazują na brak zmian w  polityce pieniężnej (2,1 proc.). Ciekawiej będzie na posiedzeniu Riksbanku, który wyczerpał konwencjonalne narzędzia luzowania (główna stopa procentowa 0 proc.), jednak pod wpływem nieoczekiwanego cięcia Norges Banku w zeszłym tygodniu wzrosły oczekiwania na odpowiedź ze Szwecji. Uważamy, że bank poczeka na ocenę dotychczasowych obniżek (-50 pb w lipcu, -25 pb w październiku). Z drugiej strony, biorąc pod uwagę niższą presję inflacyjną, bank centralny obniży prognozę ścieżki stóp procentowych i odroczy pierwszą podwyżkę gdzieś na koniec 2016 r. Jeśli otrzymamy więcej (np. gotowość do ekspansji monetarnej), SEK będzie tracił.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/