Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Japonia zagłosowała za słabym jenem

Od zeszłego tygodnia rynkiem zawładnęło redukowanie krótkich pozycji w jenie (na rzecz dolara amerykańskiego) i na razie brak pierwszych odważnych do restartu kupna USD/JPY. Płytki przedświąteczny handel zakłóca odbudowanie się długoterminowych trendów, ale z pomocą danych makro i komunikatu FOMC USD powinien znowu się umacniać.

Dane z USA będą dziś na świeczniku, startując od indeksu NY Empire State za grudzień (prog. 12, poprz. 10), ale to listopadowa produkcja przemysłowa będzie świecić najjaśniej. Po nieoczekiwanym spadku w październiku teraz oczekiwane jest silne odbicie (prog. 0,7 proc. m/m), a powodów do optymistycznych przewidywań dostarczały zeszłomiesięczne odczyty indeksów koniunktury: ISM, Philly Fed, czy NY Empire State. Dane powinny być wspierające dla USD, ale biorąc pod uwagę ostatnie zachowanie rynku i (przede wszystkim) zgaszoną reakcję na silną sprzedaż detaliczną w miniony czwartek, także i dziś może być problem z popytem na dolara. Bez wątpienia posiedzenie FOMC ze środową konferencją prezes Yellen jest najważniejszym wydarzeniem tygodnia i od niego będzie zależeć, jak ten tydzień (i rok) zakończą się dla dolara. Pozostajemy jastrzębio nastawieni do posiedzenia, oczekując zmiany komunikatu poprzez odejście od obietnicy utrzymania stóp na niezmienionym poziomie przez „znaczny okres czasu”. Stanie się to impulsem do wyraźnego umocnienia USD, głownie względem EUR i JPY.

Zagrożone są także waluty surowcowe, które dodatkową cierpią przez pesymizm na rynku surowców. Taniejąca ropa naftowa dyktuje warunki szkodzi CAD i NOK. Dla AUD problemem jest ruda żelaza, przez którą rząd Australii zrewidował deficyt budżetowy w górę. Relatywnie silna pozycja NZD dzięki zaskakująco jastrzębiemu RBNZ w zeszłym tygodniu, na początku nowego tygodnia systematycznie słabnie i kiwi powinien nadganiać sąsiada z Antypodów.

Z Polski dziś poznamy dane o inflacji CPI za listopad i październikowe saldo rachunku bieżącego. Oczekujemy, że deflacja osłabła do -0,3 proc. r/r z -0,6 proc. w październiku. Konsensus zakłada -0,5 proc., ale naszym zdaniem ostatni silny spadek cen ropy naftowej przeniesie się na krajową inflację dopiero w następnych miesiącach. Deficyt na rachunku bieżącym powinie wynieść 356 mln EUR (konsensus -350 mln) przy nadwyżce handlowej na poziomie 497 mln EUR (249 mln). Wyższy odczyt inflacji powinien wspierać złotego, gdyż oddala ryzyko kolejnej obniżki stóp procentowych, ale na rynek w większym stopniu oddziałują teraz czynniki zewnętrzne, zatem reakcja może być ograniczona.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/