Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Efekt końca roku zaczyna odgrywać większą rolę

Ciosem z ostatnich godzin dla USD były komentarze ze strony Dennisa Lockharta z Fed z Atlanty, którego zdaniem Fed nie powinien spieszyć się ze zmianą komunikatu i wyrzucenia z niego frazy o utrzymaniu stóp procentowych na niskim poziomie przez „znaczny okres czasu”. Wypowiedź ta nieco osłabia przekonacie rynku, że przyszłotygodniowe posiedzenie FOMC będzie miało jastrzębi wydźwięk. Ale trzeba pamiętać, że Lockhart to zadeklarowany gołąb i jego komentarz to w zasadzie utrzymanie status quo. Zatem negatywna reakcja dolara zdaje się być przesadzona i w przyszłym tygodniu możemy być świadkami silnej aprecjacji dolara.

Bliskość końca roku skłania inwestorów do realizacji zysków z długo trzymanych pozycji, szczególnie krótkich w EUR/USD i długich w USD/JPY. Tendencję podkręca osłabienie apetytu na ryzyko pod wpływem spadających cen ropy naftowej na nowe minima. Irak idzie śladem Arabii Saudyjskiej i tnie ceny sprzedaży ropy dla azjatyckich odbiorców, podkreślając determinację OPEC do utrzymania udziału w rynku. Waluty surowcowe stały się pierwsze do sprzedaży z najbardziej osłabionym AUD, który dodatkowo otrzymał cios ze strony najgorszego od 16 miesięcy odczytu indeksu zaufania biznesu. Wzrost oczekiwań rynkowych na cięcie stóp procentowych przez RBA w przyszłym roku już wywiera presję na aussie, podobnie jak sygnały słabości koniunktury w Chinach. Spadkowy trend AUD/USD powinie się utrzymywać po Nowym Roku, a wyższa wrażliwość na zmiany cen surowców w przypadku AUD niż CAD podtrzymuje nasze pozytywne nastawienie do CAD/AUD.

Wtorkowe kalendarium jest skromne. Poranne dane o bilansie handlowym z Niemiec nie wpłynęły na euro, gdyż spadek dynamiki eksportu i importu w listopadzie był oczekiwany jako wyrównanie po silnych wynikach w październiku. O 10:30 otrzymamy dane o produkcji przemysłowej z Wielkiej Brytanii, gdzie spodziewany jest wzrost o 0,2 proc. m/m w październiku. Jednak sygnały z ankiet branżowych wskazują na wzrost obaw o słabość popytu ze strefy euro, więc jest ryzyko gorszego odczytu. Po południu otrzymamy jedynie drugorzędny odczyt z USA w postaci danych o zapasach hurtowników. Nie powinien on przyciągnąć większej uwagi.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/