Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Anemiczne korekty

Pomimo niepokojących sygnałów z gospodarki USA, indeks dolarowy uporczywie broni szczytówŹródło: Bloomberg

Ostatnią rzeczą, którą można powiedzieć o bieżących publikacjach danych makro z USA, to że są wspierające dla dolara, a mimo tego w ograniczonym stopniu przekłada się to na stłumienie aprecjacji waluty. Wczorajszy odczyt indeksu PMI dla przemysłu był już ósmą publikacją w ciągu ostatnich 9 dni, która okazała się poniżej prognoz, tymczasem indeks dolarowy dalej pozostaje blisko ostatnich szczytów. Stąd jakkolwiek korekta na crossach z USD odbywa się w reakcji na doniesieniach z innych rynków. Euro znalazło wsparcie w odczytach PMI ze strefy euro (które choć były niższe m/m, to rynek zakładał jeszcze gorsze wyniki), ale eurodolarowi starczyło sił tylko na podejście pod 1,29, a dziś rano jesteśmy już 50 pkt niżej. Dolar nowozelandzki zyskuje dziś po niższym od oczekiwań deficycie handlowym, z kolei popyt na jena zatrzymał USD/JPY poniżej 109, po części w związku z napływami kapitału do „bezpiecznych przystani” (z powodu bombardowań w Syrii), po części po słowach premiera Abe, który wyraził obawy o wpływ słabnącego jena na lokalną gospodarkę. W tym ostatnim przypadku ciężko oczekiwać, żeby rząd w Tokio starał się zatrzymać deprecjację waluty i komentarz ma na celu niejako osłabienie krytyki o jawny udział w wojnach walutowych. Wszystko to jednak za mało, aby diametralnie odmienić obraz rynku walutowego.

Dalej uważamy, że rynek przesadził z tempem umacniania dolara amerykańskiego, czy to pod kątem faktycznej kondycji amerykańskiej gospodarki (zbyt optymistycznie), czy to pod kątem dyskontowania terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych przez Fed (za wcześnie). Jednakże należy stwierdzić, że inwestorzy potrzebują silniejszego bodźca, by wykonać wyraźniejszy ruch korekcyjny. Stąd dzisiejszy raport o sprzedaży nowych domów (16:00), jeśli podzieli los publikacji z rynku wtórnego i również rozczaruje, to prawdopodobnie i tak nie załamie kursu dolara.

Z innych danych w środę mamy jedynie indeks Ifo z Niemiec, który prawdopodobnie spadł m/m (prog. 105,8, poprz. 106,3). Biorąc pod uwagę wczorajszy słaby odczyt PMI z Niemiec, dzisiejszy spadek nie będzie niespodzianką, która by wyraźnie osłabiła euro.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/