Opinie
Źródło: TMS Brokers

Nowy rodzaj ryzyka na rynku złotego?

To, czy czynnik ten zyska trwale na znaczeniu, czy tylko przejściowo wyjaśni się wraz z przyszłością Marka Belki na stanowisku Prezesa NBP. Jego dymisja przedłużyłby okres niepewności, a co za tym idzie podwyższonej zmienności na rodzimym rynku. Na razie taka groźba jest stosunkowo niewielka. Dlatego też nie decydujemy się na zmianę naszych prognoz, które zakładały kurs EUR/PLN na poziomie 4,13, a USD/PLN na 3,07 na koniec czerwca.Druga strona medalu to pytanie o możliwość kontynuacji współpracy przez członków Rady Polityki Pieniężnej – naszym zdaniem jest ona mocno dyskusyjna.

Publikacja treści nieoficjalnych rozmów Marka Belki miała miejsce w bardzo specyficznym momencie co w dużej mierze stoi za siłą deprecjacji.

Po pierwsze: ostatnio złoty silnie zyskiwał do euro. W rezultacie istotnym czynnikiem stało się  pozycjonowanie. Na przewartościowanie wskazywał m.in. nasz model krótkoterminowej równowagi finansowej bazujący na relatywnej wycenie  szeregu klas aktywów. Taką ocenę potwierdzały też miary sentymentu oparte na rynku opcji: skośność strategii korytarzowej odbiegała od długoterminowej średniej o ponad dwa odchylenia standardowe. Należy postrzegać to jako środowisko, w którym bardzo ograniczona jest przestrzeń do kontynuacji umocnienia, i w którym drastycznie rośnie ryzyko gwałtownego odwrócenia się rynkowej tendencji.  Stosowane w analizie technicznej alternatywne wobec RSI miary wykupienia/wyprzedania rynku takie jak transformata Fishera czy z-score obliczane dla interwału tygodniowego doskonale potwierdzają tę tendencję. Kolejny dowód do najniższe w historii wskaźniki historycznej zmienności kursu EUR/PLN. Stwarza to gigantyczną przestrzeń do osłabienia złotego i wybuchu zmienności w wypadku trwałej destabilizacji sceny politycznej.

Po drugie: środowisko zewnętrzne ze względu na wzrost napięcia geopolitycznego na Bliskim Wschodzie nie sprzyja ryzykownym aktywom. Załamał się rajd na giełdach, trwa również odwrót od walut emerging markets. Co znamienne w przestrzeni EMEA, dziś od złotego jeszcze słabsze są turecka lira, południowoafrykański rand oraz rosyjski rubel.

Podsumowując: ryzyko polityczne dotąd odgrywające na rynku złotego marginalną rolę, nieoczekiwanie stało się czynnikiem o wiodącej roli w kontekście wyceny rodzimej waluty i polskich aktywów. Na razie nie widzimy dużej groźby, że trwale zdominuje ono notowania złotego. Osłabienie wpisuje się w odwrót od rynków wschodzących i ryzykownych aktywów. Co więcej, jest potęgowane przez rynkowe pozycjonowanie i rekordowo niską na historycznym tle zmienność.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/