Opinie
Źródło: TMS Brokers

Co wpływa na decyzje RPP

Warto wspomnieć tutaj niezrozumiałą podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych mimo tego, że dane o aktywności gospodarczej wskazywały na hamowanie polskiej gospodarki, a ceny rozpoczynały proces dezinflacji (trwający do dzisiaj). Kolejnym dziwnym ruchem było zapowiedzenie w marcu końca cyklu luzowania polityki pieniężnej i wprowadzenie trybu wait-and-see, który trwał dwa miesiące, ponieważ w maju dokonano następnego obniżenia stóp. Inną zagadką pozostaje zastosowanie forward guidance mimo tego, że RPP ma sporą przestrzeń do luzowania polityki (stopy nominalne nadal są znacznie powyżej zerowego ograniczenia). Warto dodać, że efektywność forward guidance rośnie wraz z horyzontem obietnicy, która w przypadku RPP wynosiła zaledwie pół roku.

Funkcje reakcji na dane

Wszystkie te argumenty sprawiły, że postanowiliśmy sprawdzić na jakie informacje płynące z gospodarki reagują poszczególni członkowie Rady oraz jaka jest siła tych reakcji. Zestaw badanych obejmował trzy modele zawierające różne dane makroekonomiczne. Warto dodać, że badana próba obejmowała 14 spotkań RPP, a do estymacji wykorzystano uporządkowane modele logitowe, które są jedną z metod analiz wyborów dyskretnych. W tym przypadku zmienna zależna przyjmuje wartość -1, 0 lub 1 i oznacza to, że członek Rady głosował za obniżeniem, brakiem zmiany lub zwiększeniem stóp procentowych. Wyestymowano 6 modeli, ponieważ Janusz Osiatyński jest w RPP zbyt krótko co uniemożliwia szacunek jego funkcji reakcji. Ponadto trzy pary członków RPP głosowały tak samo.

Bieżące dane

Pierwszy model zakłada, że w trakcie podejmowania decyzji członkowie RPP biorą pod uwagę bieżącą inflację CPI oraz produkcję przemysłową. Ponadto zakładamy, że władze monetarne dysponują precyzyjnymi szacunkami tych dwóch zmiennych (odczyty za dany miesiąc publikowane są z ok. dwutygodniowym opóźnieniem. Wyniki sugerują, że większość polskich bankierów centralnych nie reaguje na bieżące dane makro a do wyjątków należą Marek Belka, Anna Zielińska-Głębocka (reagują na inflację) oraz Jerzy Hausner, Adam Glapiński, Andrzej Kaźmierczak, Andrzej Rzońca i Jan Winiecki (biorą pod uwagę produkcję przemysłową). Największą uwagę na produkcję zwracają Adam Glapiński i Andrzej Kaźmierczak, a najmniejszą Andrzej Rzońca i Jan Winiecki.

Średnioterminowe prognozy

Drugi model zakłada, że członkowie RPP nie biorą pod uwagę danych bieżących, które zgodnie z teorią makroekonomii są determinantą oczekiwań i przyszłych wartości danych. W zamian uwzględniają oczekiwania inflacyjne. W przypadku Polski istnieje kilka ankiet, które zbierają opinie różnych instytucji, przedsiębiorstw czy też gospodarstw domowych. Największą wartość mają oczekiwania formułowane przez analityków gospodarczych, ponieważ dysponują oni nie tylko intuicją, ale również różnymi narzędziami prognostycznymi, co powoduje, że te prognozy mają najmniej adaptacyjny charakter. W badaniu uwzględniliśmy oczekiwania inflacyjne na okres za rok, które są zbierane przez agencję Reuters. Okres roku jest tożsamy z opóźnieniem transmisji monetarnej. Okazało się, że jedynie trzech członków w istotny sposób reaguje na zmiany średnioterminowych oczekiwań a są to oraz Jerzy Hausner, Adam Glapiński i Andrzej Kaźmierczak. Pierwszy z wymienionych reaguje na zmiany najmocniej.

Odchylenia bieżących danych

Trzecią testowaną hipotezą jest założenie, że członkowie RPP reagują na odchylenie bieżących odczytów danych makro od oczekiwań krótkookresowych, formułowanych na koniec miesiąca, za który są dane. Dane o oczekiwaniach pochodzą z ankiet PAP. Wyniki potwierdzają, że Rada nie podejmuje decyzji na podstawie krótkookresowych odchyleń od oczekiwań rynkowych, ponieważ tylko w przypadku marka Belki i Anny Zielińskiej Głębockiej parametr odpowiadający za odchylenia inflacji CPI jest istotny statystycznie.

Podsumowując modele dały odpowiedź na jakie dane reagują poszczególni członkowie RPP, co pozwala na dokładniejsze prognozowanie stóp procentowych, szczególnie w tak trudnej sytuacji z punktu widzenia polskich władz monetarnych – inflacja znajduje się bardzo nisko, w wakacje po raz pierwszy w historii zaobserwujemy deflację.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/