X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Warunki licencji Guardian Angel

1.       Poniższe warunki mają zastosowanie w przypadku korzystania z aplikacji Guardian Angel. Proszę je uważnie i dokładnie przeczytać, ponieważ uruchomienie i przystąpienie do aplikacji Guardian Angel będzie uznane za akceptację wszystkich poniższych warunków.

In these terms:

Użyte w niniejszym dokumencie zwroty mają następujące znaczenie: "Spółka" oznacza CPattern Ltd.

"System" oznacza aplikację Guardian Angel, która została opracowana przez Spółkę i która ma służyć jako narzędzie pomocnicze i zautomatyzowany poradnik w dokonywaniu transakcji na zagranicznych rynkach kapitałowych i walutowych.

"Użytkownik" lub "Trader" oznacza każdą osobę, która otrzymała pozwolenie od Spółki dotyczące używania Systemu (aplikacji Guardian Angel).

"Pośrednik" oznacza internetowego brokera.

"Leverate" oznacza Leverate Technological Trading Ltd. System przetwarza dane dotyczące transakcji i stanu rynku przesłane przez brokera i przedstawia wyniki Użytkownikowi.

2.       Warunki ogólne

2.1     Mimo, że System jest zautomatyzowanym poradnikiem w dokonywaniu transakcji na zagranicznych rynkach kapitałowych i walutowych, jednak nie stanowi on i nie zamierza stanowić formy doradztwa inwestycyjnego w zakresie handlu lub inwestycji na rynku kapitałowym.

2.2     System jest przeznaczony do monitorowania wydajności Użytkownika i pomaga mu lepiej zrozumieć jego metody pracy.

2.3     Chociaż System wskazuje na mocne i słabe strony Użytkownika podczas dokonywania transakcji , wszystkie decyzje inwestycyjne są podejmowane przez Użytkownika, który pozostaje w pełni, wyłącznie i całkowicie odpowiedzialny za te decyzje, a ich realizacja dokonywana jest wyłącznie według uznania Użytkownika.

2.4     Informacje z Systemu przekazywane Użytkownikowi mają charakter edukacyjny, przydatny podczas spekulacji na rynku walutowym i jako takie nie stanowią w żaden sposób rekomendacji dla Użytkowników.

2.5     Spółka nie jest i nie może być w żaden sposób odpowiedzialna za wyniki działań na rynku kapitałowym lub walutowym podjęte przez Użytkownika w oparciu o informacje otrzymywane z Sys-temu.

2.6     Informacje generowane przez system przeznaczone są do wyłącznego użytku Trader’a i nie mogą być w żaden sposób przekazywane osobom trzecim.

2.7     Użytkownik powinien unikać jakiejkolwiek formy kopiowania, powielania, fotografowania, nagrywania lub przeprowadzania procesu tzw. programowania zwrotnego (reverse engineering) Systemu.

2.8     W kwestiach nie dotyczących Spółki, tożsamość Użytkownika korzystającego z Systemu nie powinna być Spółce ujawniana i pozostać do wyłącznej wiadomości Pośrednika.

2.9     Spółka jest upoważniona do korzystania z danych zawartych w Systemie, o ile nie narusza to prywatności Użytkownika korzystającego z Systemu.

3.       Ograniczenie odpowiedzialności

3.1     Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z Systemu lub genero-wanych przez niego wyników i również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niedogodności, straty materialne, straty moralne lub inne negatywne konsekwencje, bezpośrednie lub pośrednie, które dotykają Użytkownika, jego własność lub osoby trzecie i które mogą być związane z używaniem Systemu. Jeżeli Użytkownik decyduje się korzystać z Systemu, ponosi on pełną odpowiedzialność za swoje działania i ich konsekwencje.

3.2     Nie naruszając postanowień niniejszego paragrafu, Użytkownik wyraża zgodę, że w sytuacji w której, niezależnie od niniejszych postanowień, jakikolwiek organ sądowy prawomocnym wyrokiem postanowi o odpowiedzialności Spółki wobec Użytkownika z tytułu użytkowania Systemu, odpowiedzialność ta będzie ograniczona do kwoty zapłaconej za korzystanie z Systemu przez Użytkownika Spółce lub Pośrednikowi, jeśli takie zostały dokonane, w okresie sześciu miesięcy poprzedzających szkodę, w związku z którą zostało przyznane odszkodowanie.

3.3     Spółka podkreśla, że handel na rynkach kapitałowych i walutowych jest czynnością, która wymaga wiedzy oraz specyficznych umiejętności zawodowych i ani informacje generowane przez System, ani sposób w jakim jest on używany nie mogą być w żadnym wypadku traktowane jako porady lub instrukcje w odniesieniu do transakcji na rynkach kapitałowych i walutowych, a System nie zastą-pi konieczności zachowania przez Użytkownika niezależnego i profesjonalnego osądu jego inwestycji.

3.4     System przeznaczony jest do stosowania w stanie w jakim został udostępniony Użytkownikowi, a Użytkownik niniejszym zrzeka się wszystkich obecnych lub przyszłych zarzutów, roszczeń lub żądań wobec Spółki w odniesieniu do Systemu, jego funkcji, ograniczeń i konsekwencji jej stosowania.

3.5     CPattern jest odrębnym i niezależnym podmiotem od Leverate i Leverate nie odpowiada w żaden sposób za działalność CPattern. Leverate nie reprezentuje CPattern. Leverate nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania, zaniechania, zaniedbania, pominięcia itp. firmy CPattern w odniesie-niu do korzystania z Systemu lub generowane przez niego wyniki i również nie ponosi odpowiedzial-ności za szkody, niedogodności, straty materialne, straty moralne lub inne negatywne konsekwencje, bezpośrednie lub pośrednie, które dotykają Użytkownika, jego własność lub osoby trzecie i które mogą być związane z używaniem Systemu.

4.       Własność intelektualna

4.1     Wszelkie prawa własności intelektualnej w Systemie należą wyłącznie do Spółki, Użytkownik nie będzie miał w nich żadnego udziału.

4.2     Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że przyznane mu uprawnienie do korzystania z Systemu ma charakter spersonalizowany i zobowiązuje się nie podejmować ani nie zezwalać na podejmowanie czynności, które mogą doprowadzić do uszkodzenia Systemu i/lub doprowadzić do utraty jego wiarygodności i/lub narazić na szwank dobre imię i reputację Spółki jako właściciela własności intelektualnej zawartej w Systemie.

4.3     Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, odpłatnie lub nieodpłatnie, wszelkich informacji dotyczących Systemu oraz sposobu, w jaki jest on używany.

4.4     Spółka ma prawo, według własnego uznania i bez uprzedniego poinformowania zakończyć działanie Systemu, gdy uzna to za stosowne, a także dokonywać zmian w strukturze Systemu, jego zawartości, oraz zakresie świadczonych usług, a Użytkownik niniejszym zrzeka się wszystkich zarzutów, roszczeń i żądań wobec Spółki w tym zakresie.

4.5     Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że pomimo dołożenia przez Spółkę wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu, Spółka nie daje żadnej gwarancji, że usługi świadczone przez System dostarczane będą bez żadnych przerw lub zakłóceń lub, że System będzie działać bez zarzutu, i w związku z tym Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, które mogą być poniesione przez Użytkownika w wyniku awarii lub przerwy w działaniu.

4.6     W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Spółka ma prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi swojej zgody na używanie Systemu ze skutkiem natychmiastowym.

4.7     Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia poniesionych przez Spółkę, jej pracowników, kierowników lub innych jej reprezentantów szkód, strat, kosztów lub powstałych w ich wyniku zobowiązań które zostały spowodowane w wyniku naruszenia przez Użytkownika przepisów i ograni-czeń wskazanych w niniejszym Regulaminie.

5.       Przepisy końcowe

5.1     Spółka ma prawo, według własnego uznania i gdy uzna to za stosowne dokonywać okresowych zmian w warunkach korzystania z Systemu. W takich przypadkach Spółka podaje do publicznej wiadomości nowe warunki które wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

5.2     Spółka może okresowo zbierać informacje lub wyniki generowane przez System i wykorzystywać je do własnych celów.

5.3     Prawo Spółki wobec Użytkownika Systemu nie może być naruszane przez dodatkowe uprawnienia nadane temu Użytkownikowi, a brak reakcji ze strony Spółki nie powinien być traktowane jako ustępstwo na korzyść Uzytkownika.

CPattern Ltd