X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

Graficzne pułapki CAPTCHA

Regulamin

Regulamin korzystania z wersji demonstracyjnej systemów transakcyjnych oferowanych przez TMS Brokers S.A.

 

Definicje: 
Klient - osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez rejestrację wyraża chęć przetestowania systemów transakcyjnych znajdujących się w ofercie TMS.
TMS - Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 204776.
Regulamin - Regulamin korzystania z wersji demonstracyjnej systemów transakcyjnych oferowanych przez TMS Brokers S.A.
 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Klientem i TMS w trakcie korzystania z wersji demonstracyjnej systemów transakcyjnych oferowanych przez TMS.
 2. Klient zamierzający skorzystać z wersji demonstracyjnych systemów transakcyjnych, powinien zaakceptować Regulamin, przy czym zarejestrowanie się przez Klienta na stronie TMS w celu uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej któregokolwiek z systemów transakcyjnych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.
 3. TMS Brokers udostępnia Klientowi do testów wybrany przez Klienta system transakcyjny w dniu, w którym Klient dokonał rejestracji. Wybór systemu do testów odbywa się poprzez rejestrację w formularzu właściwym dla danego systemu transakcyjnego. W przypadku chęci przetestowania wielu systemów Klient każdorazowo musi przeprowadzać osobną rejestrację.
 4. Korzystanie z wersji demonstracyjnej systemów transakcyjnych TMS jest bezpłatne. 
 5. Klient oświadcza, że korzysta z wersji demonstracyjnej systemów transakcyjnych w celu przetestowania systemów transakcyjnych oraz zapoznania się z usługami TMS. 
 6. Warunkiem uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej systemów transakcyjnych jest:
  • udostępnienie swojego imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu, województwa; oraz 
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez TMS; oraz
  • zapoznanie się z zasadami niniejszego Regulaminu
 7. Administratorem danych osobowych Klienta jest TMS. Klient oświadcza, iż został o tym fakcie powiadomiony
 8. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane oraz poprawiania swoich danych. 
 9. Klient oświadcza, iż podał dane wymagane przy rejestracji dobrowolnie a podane przez niego dane są prawidłowe. 
 10. Konta testowe ważne są przez 
  • 30 dni od dnia rejestracji dla systemów GO4X oraz Connect,
  • 90 dni od dnia rejestracji dla systemu TMS Direct,
  • Bezterminowo dla systemu TMS Pro.
 11. W razie podania przez Klienta przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego danych uniemożliwiających skontaktowanie się z Klientem, TMS rezerwuje sobie prawo do skrócenia okresu ważności konta testowego.
 12. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, TMS rezerwuje sobie prawo do skrócenia okresu ważności konta testowego.
 13. TMS Brokers przetwarza dane w celach marketingowych. Rejestrując się na stronie TMS, Klient wyraża zgodę na kontakty o charakterze marketingowym. 
 14. . Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
 15. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą mailową: 
  • cyklicznych informacji o zmianach w zakresie oferowanych usług uwzględniając w tym zmiany w systemach transakcyjnych,
  • informacji o szkoleniach organizowanych przez TMS,
  • materiałów edukacyjnych.
 16. Klient wyraża zgodę na kontakty telefoniczne z pracownikami TMS. Klient wyraża zgodę na utrwalanie tych rozmów. TMS utrwala rozmowy w celu kontroli jakości obsługi klientów TMS.
 17. Dane giełdowe dostępne w systemach demonstracyjnych są danymi opóźnionymi o co najmniej 15 minut
 18. Klient zobowiązuje się wykorzystywać kwotowania i dane giełdowe wyłącznie na potrzeby testowania systemów transakcyjnych oferowanych przez TMS Brokers. Tym 3 z 3 samym Klient nie ma prawa dalszej dystrybucji danych, wykorzystywania tychże danych w aplikacjach innych niż oferowane przez TMS Brokers lub publikowania ograniczonych ekstraktów danych. 
 19. Wykorzystywanie przez Klienta danych giełdowych do celów innych niż zapisane w niniejszym Regulaminie stanowi naruszenie praw własności intelektualnej
 20. TMS rezerwuje sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie zostanie ogłoszona na stronach internetowych TMS w zakładce „Aktualności” na 14 dni przed wejściem zmian Regulaminu w życie.