Rada Nadzorcza:

  • Sylwia Wnęk – Przewodniczący Rady
  • Dieter Kempkes – Członek Rady
  • Aleksander Chłopecki – Członek Rady
Wypełniając dyspozycję art. 110w ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm., dalej: Ustawa) niniejszym informujemy, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymogi wskazane w artykule 103 ustęp 1-1h Ustawy (Data przeprowadzenia ostatniej oceny (data protokołu z audytu wewnętrznego): 30.05.2017 r., Data zatwierdzenia oceny przez Radę Nadzorczą: 13.06.2017 r., Data zatwierdzenia oceny przez Akcjonariuszy: 14.06.2017 r.)