Tygodniowe
Źródło: TMS Brokers

Uspokojenie po burzliwym tygodniu

Frankfurcki DAX i paryski CAC 40 straciły w tym tygodniu około 1 proc. Indeks grupujący 50 największych europejskich spółek osunął się o niemal dokładnie 0,5 proc. wobec zamknięcia z ubiegłego piątku. Ten tydzień okazał się bardzo dobry dla brazylijskiej BOVESP-y. Indeks ten zyskał niemal 8 proc. w ciągu zaledwie 5 dni. Od marcowego dołka jest to już ponad 22 proc. Najbliższy miesiąc może okazać się korzystny dla brazylijskich aktywów, ze względu na odbywające się w tym kraju Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Indeks S&P GSCI, w skład którego wchodzą 24 surowce, zyskał wczoraj 1,85 proc., co oznacza najsilniejszy wzrost od 9 miesięcy. Zwyżka ta była w dużej mierze wołana silną aprecjacją ceny ropy naftowej, którą spowodowała eskalacja napięć w Iraku. Najsilniejszą walutą mijającego tygodnia był dolar nowozelandzki. Zyskał on około 1,75 proc. wobec dolara amerykańskiego oraz ponad 2,5 proc. wobec euro. Wtórować Kiwi starał się funt szterling. Zyskał on odpowiednio niecały 1 proc. wobec USD oraz ponad 1,5 proc. wobec EUR.

N. Zelandia: to nie koniec podwyżek stóp w tym roku

W nocy z środy na czwartek czasu polskiego bardzo wyraźnie na wartości zyskał dolar nowozelandzki. Właśnie wtedy poznaliśmy decyzję Banku Rezerw Nowej Zelandii ws. stóp procentowych. RBNZ podniósł stopy procentowe w tym roku już o 75 pb. Jest to pierwszy z banków centralnych z grona krajów G10, który normalizuje politykę monetarną. Mediana prognoz dla stóp procentowych w Nowej Zelandii zakłada jeszcze dwie podwyżki po 25 pb w tym roku. Ton komunikatu był wyraźnie „jastrzębi”. Władze monetarne stwierdziły m. in., że wzrost gospodarczy wymaga coraz mniejszego wsparcia, a niskie stopy procentowe wobec rosnącej presji inflacyjnej nie są już odpowiednie. W reakcji na te doniesienia dolar nowozelandzki zyskał na wartości.

W. Brytania: perspektywa podwyżki stóp jeszcze w tym roku

Umocnienie funta szterlinga to pokłosie czwartkowej wypowiedzi Gubernatora BoE Marka Carneya. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Carney zasygnalizował możliwość podwyżki stóp procentowych. Powiedział on m. in., że wzrost kosztu pieniądza może nadejść wcześniej niż obecnie rynek oczekuje. Te słowa utrzymują nas w przekonaniu, że funt szterling w najbliższych tygodniach jak i miesiącach pozostanie jedną z najsilniejszych walut. W tym tygodniu poznaliśmy dane z brytyjskiego rynku pracy. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w maju spadła o 27,4 tys., czyli silniej niż zakładał rynek (25 tys.), również silniej od oczekiwań obniżyła się stopa bezrobocia za kwiecień – z 6,8 do 6,6 proc. Rozczarowaniem jednak okazały się dane o wynagrodzeniach. W kwietniu wzrosły one o zaledwie 0,7 proc. w ujęciu rocznym, przy konsensusie rynkowym na poziomie 1,2 proc. Jest to o tyle ważne, że w obliczu postępującej dezinflacji, niższe tempo wzrostu płac może w pewnym stopniu powstrzymywać Bank Anglii przed dalszym zaostrzeniem retoryki.

Polska: wzrasta ryzyko obniżki stóp procentowych

Inflacja w Polsce ponownie spowolniła. Dynamika CPI w maju uplasowała się na poziomie 0,2 proc. w ujęciu rocznym – tym samym wyrównany został najniższy odczyt w historii. W ujęciu miesięcznym ceny spadły -0,1 proc. Żadna z 21 ankietowanych przez Gazetę Giełdy Parkiet instytucji finansowych nie oczekiwała tak niskiego odczytu – prognozy plasowały się w przedziale 0,3 – 0,7 proc. r/r z medianą na poziomie 0,5 proc. (nasza prognoza 0,4 proc.). W związku z tak słabym odczytem, wzrasta prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Radę polityki Pieniężnej. Świadczyć o tym może spadek stawki WIBOR o 4 pb. w ostatnich dniach. Sądzimy jednak, że Polsce nie grozi długoterminowa, tak niska inflacja, czy wręcz deflacja. Uważamy, że pod koniec roku tempo wzrostu cen zacznie stopniowo przyspieszać w kierunku celu NBP, co może powstrzymywać członków RPP przed podjęciem decyzji o luzowaniu. Wysokie realne stopy procentowe powinny natomiast zachęcać inwestorów zagranicznych do inwestycji w naszym kraju, zwłaszcza w sytuacji obniżki stóp przez ECB, czy Narodowy Bank Węgier. To czynnik, który może umacniać złotego w kolejnych tygodniach.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/