Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny: 9 VIII

EUR/USD

EUR/USD odpoczywa od wzrostów i rysuje spadkową korektę. Silnym wsparciem dla odreagowania będzie poziom 1,16, gdzie wypadają zniesienia Fibonacciego 23,6 proc., 38,2 proc. oraz 50 proc. korespondujące ze średnioterminową linią trendu wzrostowego. Docelowo zwyżkowa tendencja powinna zostać podtrzymana, a ważnymi oporami będą poziomy 1,1910 (sierpniowe szczyty) i 1,20 (bariera psychologiczna).

USD/JPY

USD/JPY przebija się przez zeszłotygodniowe dołki przy 109,90. Trwałe zamknięcie świecy dziennej poniżej tego poziomu świadczyć będzie o niezmiennej dominacji strony podażowej na rynku i pozwoli na pogłębienie spadków. Kolejnymi wsparciami będą czerwcowe dołki przy 108,80 i minima z kwietnia przy 108,00.

GBP/USD

Na wykresie dziennym powstała świeca z knotem u dołu, co wskazuje na wyhamowanie spadków. Może się to zakończyć wzrostowym odreagowaniem, dla którego pierwszym oporem będzie 1,3130 (szczyt z 17 lipca). W razie pogłębienia spadków kolejnym wsparciem będzie linia łącząca dołki z marca i czerwca przy 1,2890.

USD/CAD

USD/CAD wyraźnie wyhamował wzrosty w okolicach poziomu 1,2700. Ze względu na panujący trend spadkowy bardziej prawdopodobna jest jego kontynuacja. Wsparcia należy szukać przy 1,2415, czyli w okolicach lipcowych dołków. Ich przebicie pozwoli na kontynuację spadkowego ruchu do 1,2230, czyli zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8 proc. Ewentualne wyjście ponad 1,27 poskutkuje wzrostem do 1,2940 (zniesienie Fibonacciego 61,8 proc.).

USD/CHF

Zniesienie Fibonacciego 50 proc. przy 0,9770 skutecznie zablokowało rozwój wzrostów. Na wykresie dziennym rysuje się duża czerwona świeca, która swoim korpusem obejmuje 8 poprzednich. Tak duży ruch oznacza, że strona podażowa w najbliższym czasie prawdopodobnie doprowadzi notowania do lipcowych minimów przy 0,9435.

AUD/USD

AUD/USD testuje zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. przy 0,7875. Istotne będzie dalsze zachowanie kursu – przebicie tego poziomu poskutkuje pogłębieniem zniżki w kierunku 0,7760 (zniesienie 61,8 proc., szczyty z 2016 i 2017 r.). Odbicie natomiast oznaczać będzie zwiększone prawdopodobieństwo kolejnego podejścia do opor przy 0,8065 (szczyt z 27 lipca).

NZD/USD

Strona podażowa wyraźnie dominuje na rynku. Notowania bez większych problemów przebiły wsparcie przy 0,7345 (szczyty z przełomu stycznia i lutego oraz czerwca i lipca). W najbliższym czasie nie można wykluczyć korekty, dla której oporem będzie zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. przy 0,7400. Docelowo zniżkowa tendencja powinna zostać podtrzymana, a celem niedźwiedzi będzie 0,7200 (lokalny dołek z 10 lipca).

EUR/PLN

EUR/PLN wielkimi krokami zbliża się do kluczowego oporu przy 4,27. Bardzo prawdopodobne jest jego wybicie, co wyniesie kurs na zdecydowanie wyższe poziomy. Pierwszym poziomem, który może sprawić problem rynkowi byka będzie 4,30 (zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc.; okrągły poziom). Wcześniej nie można jednak wykluczyć chwilowej korekty.  

USD/PLN

Na wykresie rysuje się świeca w kształcie spadającej gwiazdy lekko pod zniesieniem Fibonacciego 38,2 proc. Może to wskazywać zakończenie wzrostowego odreagowania, jednak warto poczekać na zamknięcie świecy D1, aby sygnał pozostał aktywny. Wsparciem jest poziom sierpniowych dołków przy 3,5650.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/