Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny: 8 XI

EUR/USD

EUR/USD konsoliduje się pod linią szyi aktywowanej formacji RGR. Konsolidację tą należy traktować jako chwilowy odpoczynek przed kontynuacją spadków, także wybicia należy oczekiwać dołem. Celem niedźwiedzi jest poziom 1,1250 (zasięg wynikający z głowy z ramionami, 200-sesyjna średnia krocząca), choć po drodze warto uważać na 1,1425 (zniesienie Fibonacciego 38,2 proc.). Zanegowaniem spadków będzie wyraźny wzrost ponad linię szyi przy 1,1690, co pozwoli na powiększenie zwyżkowego ruchu do 1,1840 (szczyt z 26 października).

USD/JPY

USD/JPY od 23 października porusza się w wąskiej konsolidacji między 113,00 i 114,50. Dopiero przełamanie któregoś z tych poziomów pozwoli na powiększenie danego ruchu. Kolejnym wsparciem będzie 111,60 (dołek z 16 października, 200-okresowa średnia krocząca), natomiast oporem 116,45 (zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 127,2 proc.).

GBP/USD

GBP/USD wyraźnie nie ma siły na utworzenie większej wzrostowej fali, co wskazuje na słabość strony popytowej. Niemoc byków może zostać wykorzystana przez podaż do przełamania wsparcia przy 1,3020 i wyraźne wybicie dołem z kanału. W tym wypadku kolejnym wsparciem będzie zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. korespondujące ze szczytami ze stycznia, lutego oraz dołkiem z czerwca.

USD/CAD

USD/CHF

USD/CHF aktywował formację podwójnego dna. Zasięg wynikający z formacji sięga poziomu 1,01, gdzie dodatkowo znajdziemy szczyt z 10 maja i właśnie tam należy oczekiwać dalszego rozwoju sytuacji. Wsparciem są lokalne maksima z 6 października w rejonie 0,9840.

AUD/USD

AUD/USD wyhamował spadki przy wsparciu w rejonie 0,7630, na które składają się zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. oraz 161,8 proc. Obecnie kurs porusza się w trendzie bocznym, z którego wybicie powinno nastąpić dołem. Pozwoli to na kontynuację zniżki w kierunku zniesienia 78,6 proc. przy 0,7500.

NZD/USD

NZD/USD rysuje wzrostową korektę, dla której oporem będzie poziom 0,6970. Wypadają tam zniesienia Fibonacciego 23,6 proc., 38,2 proc. oraz poziom overbalance. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja spadków. Zejście poniżej 0,6815 (dołki z października i maja) otworzy drogę przynajmniej do minimów z maja 2016 r. przy 0,6670.  

EUR/PLN

EUR/PLN wyraźnie nie może się zdecydować w którą stronę ruszyć. Dopiero wybicie z konsolidacji między 4,22 i 4,26 pozwoli na powiększenie ruchu. Kolejnym oporem będzie 4,29 (zniesienie Fibonacciego 61,8 proc., dołek z 5 października), natomiast wsparciem 4,1950 (lipcowe minima).

USD/PLN

USD/PLN zbliża się do oporu przy 0,6895, na który składa się zniesienie Fibonacciego 23,6 proc., dołek z 5 czerwca i szczyty z września i października. Przy wyznaczonym poziomie wypada także linia szyi potencjalnej formacji odwróconej formacji głowy z ramionami, także przełamanie tej bariery oznaczać będzie prawdopodobne zakończenie spadkowej tendencji. Zasięg wynikający z potencjalnej formacji sięga poziomu 3,88, choć po drodze warto uważać na zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. przy 3,80. Wsparciem są wczorajsze minima przy 3,62. Ich przełamanie pozwoli na spadek do prawego ramienia oRGR, gdzie dodatkowo wypada zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 3,5650.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/