Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny: 6 XII

EUR/USD

EUR/USD zbliża się do wsparcia przy 1,1805, gdzie wypadają zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 61,8 proc. oraz poziom overbalance. Bariera ta może zablokować rozwój korekty i przyczynić się do aktywacji strony popytowej. W tym wypadku należy oczekiwać zwyżki kursu w pierwszej kolejności do 1,1960 (szczyt z 24 listopada), a następnie do 1,2090 (wrześniowe maksima).

USD/JPY

USD/JPY od kilku dni nie może przełamać zniesienia Fibonacciego 50 proc. przy 112,75. Słabość strony popytowej może zostać wykorzystana przez rynek niedźwiedzia do wyrysowania zniżkowej fali, dla której wsparciem będzie 110,85 (dołek z 27 listopada). Ewentualne wyjście ponad 112,75 pozwoli na przetestowanie kluczowego oporu przy 114,80 (szczyty z maja, lipca i listopada).  

GBP/USD

GBP/USD od początku grudnia rysuje spadkową falę, jednak należy ją traktować jedynie jako korektę. Wsparciem są okolice 1,3350, czyli zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. korespondujące ze szczytami ustanowionymi 13 października i 1 listopada. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja zwyżki w kierunku wrześniowych szczytów przy 1,3650.   

USD/CAD

USD/CHF przełamuje się przez zniesienie Fibonacciego 38,2 proc., co otwiera kursowi drogę do zniesienia 61,8 proc. Kontynuacja wzrostowego ruchu poprowadzi notowania do październikowych szczytów ulokowanych w okolicach 1,0040. Wsparciem pozostaje 0,9775 (seria szczytów i dołków od czerwca 2017 r.).

AUD/USD

Strona popytowa wyraźnie nie ma siły na wyrysowanie większej, wzrostowej korekty, dlatego prawdopodobnie czeka nas spadek w pierwszej kolejności do 0,7535 (dołki z 16-20 listopada), a następnie w kierunku 0,7500 (zniesienia Fibonacciego 78,6 proc. i 127,2 proc.).

NZD/USD

Na wykresie dziennym rysuje się już druga z rzędu formacja spadającej gwiazdy oznaczająca słabość kupujących, co może zakończyć się spadkiem do 0,6815 (dołek z 1 grudnia). Warto także zwrócić uwagę na potencjalną formację odwróconej głowy z ramionami, której aktywacja pozwoliłaby na wyrysowanie dłuższego odreagowania. Wcześniej jednak kluczowe będzie przebicie linii szyi wypadającej w okolicach 0,6915.

EUR/PLN

EUR/PLN wyraźnie nie może się zdecydować w którą stronę ruszyć. Rozwiązanie może przyjść dopiero po przebiciu 4,22 (dolna banda wybitej konsolidacji) lub 4,20 (bariera psychologiczna). Kolejnym oporem jest 4,2340 (zniesienie Fibonacciego 61,8 proc.), a wsparciem 4,1630 (dołek z maja bieżącego roku).  

USD/PLN

USD/PLN testuje istotny opór przy 3,5720, gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. oraz dołek z 19 października. Kluczowe będzie zachowanie kursu w ciągu kilku najbliższych dni. Przełamanie wyznaczonego oporu w nieco dłuższym terminie otworzy drogę do oporu przy 3,69 (dołek z czerwca, szczyty z września i października, zniesienie Fibonacciego 23,6 proc.). Odbicie natomiast sprowadzi kurs do dołków z września i października przy 3,51.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/