Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny: 6 IX

EUR/USD

EUR/USD obronił wsparcie przy 1,1820, na które składało się zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. oraz poziom overbalance. Notowania powoli pną się w kierunku poziomu 1,2070 (ostatnie szczyty, zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 127,2 proc.), jednak póki co zwyżka wyraźnie nie należy do najsilniejszych, dlatego kurs będzie miał spory problem przebiciem tej bariery. Wsparciem pozostaje wspomniane 1,1820.

USD/JPY

USD/JPY od początku sierpnia porusza się w konsolidacji między 108,60 i 111,00. Dopiero przebicie któregoś z tym poziomów pozwoli na powiększenie ruchu. Wsparciem będzie zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 106,80, natomiast oporem 112,10, czyli zniesienie 61,8 proc. ostatniej fali spadkowej korespondujące z 200-sesyjną średnią kroczącą.  

GBP/USD

GBP/USD przełamał opór przy 1,2960 (zniesienie 38,2 proc., szczyty z przełomu sierpnia i września), co sygnalizuje zwiększony apetyt na powiększenie wzrostów. Kluczową barierą dla rynku byka będzie 1,3270, czyli maksima ustanowione 3 sierpnia i właśnie tam rozegrają się dalsze losy notowań. Wsparciem staje się przebite 1,2960.

USD/CAD

USD/CAD przebił wsparcie przy 1,2415, dlatego należy oczekiwać kontynuacji spadkowej tendencji. Kolejnymi poziomami, które mogą sprawić problem rynkowi niedźwiedzia będą kolejne zewnętrzne zniesienia Fibonacciego: 127,2 proc. przy 1,2315 i 161,8 proc. przy 1,2185. Oporem staje się przełamany poziom 1,2415.

USD/CHF póki co nie ma siły na utworzenie większej wzrostowej fali. Oznacza to, że możliwy jest ponowny test wsparcia przy 0,9425, które wcześniej dwukrotnie zablokowało rozwój spadków. Oporem pozostaje poziom 0,9775, gdzie wypadają zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 50 proc. oraz szczyty z czerwca i sierpnia bieżącego roku.

AUD/USD

Rysująca się na wykresie dziennym formacja spadającej gwiazdy wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo powrotu do spadków. Kluczowym wsparciem jest poziom 0,7800, czyli zniesienia Fibonacciego 38,2 pro., 50 proc. korespondujące z dołkami ustanowionymi 15 sierpnia. Ewentualne powiększenie wzrostów pozwoli na podejście do 0,8065 (lipcowe maksima).

NZD/USD

NZD/USD nie ma siły na powiększenie wzrostowej tendencji. Na wykresie dziennym tworzy się czerwona świeca z dużym knotem u góry, która wskazuje na możliwość zniżki kursu. Kluczowym wsparciem jest poziom 0,7100, gdzie znajdziemy zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. Oporem są wczorajsze i dzisiejsze szczyty przy 0,7260.

EUR/PLN

Na wykresie dziennym EUR/PLN rysuje się formacja objęcia hossy przy ważnym wsparciu (zniesienie Fibonacciego 50 proc., linia łącząca dołki od maja bieżącego roku). Można zatem oczekiwać większego odreagowania, dla którego oporem będzie zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. korespondujące ze szczytem z 29 sierpnia. Ewentualne przełamanie wyznaczonego wsparcia poskutkuje zejściem do 4,20.

USD/PLN

Ostatnia zmienność nie należy do największych, notowania wyraźnie nie mogą zdecydować się w którą stronę podążać. Oporem jest 3,60 – jego przebicie pozwoli na powiększenie wzrostów w kierunku górnej bandy kanału przy 3,66. Wsparciem jest 3,53, czyli dołek z 28 sierpnia.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/