Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny 5 IV

EUR/USD

Powstała na wykresie dziennym już druga formacja młota przy zniesieniu Fibonacciego 61,8 proc. oraz przebitej linii trendu spadkowego (1,0650) jednoznacznie wskazują na chwilowy brak apetytu na dalsze spadki. W połączeniu z sygnałem kupna wygenerowanym przez oscylator stochastyczny można założyć, że w najbliższym czasie dojdzie do wzrostowej korekty. Oporami dla potencjalnej zwyżki będą zniesienia Fibonacciego 38,2 proc. przy 1,0740 i 61,8 proc. przy 1,08. Ewentualne pogłębienie spadków i wyraźne przebicie wsparcia otworzy drogę do marcowych minimów wypadających w okolicach 1,05.

USD/JPY

USD/JPY ma wyraźny problem z przebiciem poziomu 110,00. Na wykresie dziennym tworzy się potencjalna formacja podwójnego dna, której zasięg sięga linii łączącej tegoroczne dołki. Będzie ona jednak aktywna dopiero po wyjściu ponad szczyt z 31 marca wypadający przy 112,20. Scenariuszem alternatywnym będzie zejście pod 110,00. W tym wypadku kolejnym wsparciem może okazać się 200-sesyjna średnia krocząca w rejonie 108,50.

GBP/USD

GBP/USD konsoliduje się pod linią łączącą szczyty ustanowione 5 grudnia, 1 lutego i 24 marca (1,26). Od dołu trzyma natomiast zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. (1,2420) Dopiero przebicie któregoś z wymienionych poziomów pozwoli na powiększenie danego ruchu. Wyjście górą otworzy drogę do 1,2780, czyli maksimów z 5 grudnia). Wybicie dołem sprowadzi kurs do marcowych minimów przy 1,2110.

USD/CAD

Wyrysowana na wykresie dziennym formacja spadającej gwiazdy wskazuje, że wczorajsze wybicie z konsolidacji może okazać się fałszywe. Powrót do konsolidacji sprowadzi notowania do jej dolnego ograniczenia przy 1,3260. Kontynuacja zwyżki pozwoli na przetestowanie szczytu z 9 marca przy 1,3530.

USD/CHF

Zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. skutecznie zablokowało rozwój wzrostów. Trzecia formacja spadającej gwiazdy oraz sygnał sprzedaży wygenerowany przez oscylator stochastyczny jednoznacznie wskazują na słabość strony popytowej. Wsparciami są zniesienia Fibonacciego 38,2 proc. przy 0,9950 i 61,8 proc. przy 0,9900. Przebicie ich otworzy drogę do dołków z 28 marca w rejonie 0,9820.

AUD/USD

AUD/USD przebił średnioterminową linię trendu wzrostowego. Obecnie na wykresie dziennym rysuje się zielona świeca, jednak ewentualne wzrosty należy traktować jedynie jako korektę przed kontynuacją spadku. Kluczowym wsparciem będzie 0,75 (minima z 9 marca). Przebicie tego poziomu aktywuje formację podwójnego szczytu, którego zasięg sięga okolic 0,7250. Zanegowaniem zniżkowego scenariusza będzie powrót nad linię tendencji. W tym wypadku należy oczekiwać wzrostu do 0,7740 (szczyty z lutego i marca).

NZD/USD

NZD/USD testuje istotne wsparcie przy 0,6965, gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. Przebicie tej bariery przyspieszy spadki i w nieco dłuższym terminie otworzy drogę do marcowych dołków przy 0,6890. Odbicie od wyznaczonego wsparcia pozwoli na przetestowanie szczytów lekko pod 0,7100. Po drodze warto także zwrócić uwagę na 0,70, który może zadziałać jako bariera psychologiczna.

EUR/PLN

Wzrostowa korekta z dużym prawdopodobieństwem dobiegła końca – wskazuje na to tworząca się na wykresie dziennym formacja objęcia bessy. Zamknięcie dziennej świecy przy obecnych poziomach (4,2320) przemawiać będzie za kontynuacją zniżki, dla której ważnym wsparciem będzie 4,20. Oporem jest 4,2750 (dołki z lutego, marca i zniesienie 23,6 proc.).

USD/PLN

USD/PLN wyhamował zwyżkę przy zniesieniu Fibonacciego 50 proc. Utworzona we wtorek spadająca gwiazda potwierdzona czerwoną świecą wskazuje na zakończenie wzrostów. Scenariusz ten potwierdza oscylator stochastyczny, który jest bliski wygenerowania sygnału sprzedaży w strefie wykupienia. Celem niedźwiedzi jest 3,89, czyli dołki z 28 marca.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/