Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny: 4 X

EUR/USD

EUR/USD wybronił wsparcie przy 1,1680, na które składa się zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. oraz dołki z 1 połowy sierpnia, jednak wzrosty póki co nie należą do najsilniejszych. Uważam, że potencjał spadków nie jest do końca wyczerpany i obecne wzrosty są jedynie chwilowym odreagowaniem. Celem niedźwiedzi będzie 1,1550 (zasięg wynikający z RGR), choć wcześniej kluczowe będzie zejście poniżej 1,1680 (zniesienie 23,6 proc.).

USD/JPY

USD/JPY wyhamował zwyżkę w okolicach poziomu 113,00. Obecnie kurs wyraźnie nie może zdecydować się w którym kierunku ruszyć – warto zwrócić uwagę na dywergencję cenową z oscylatorem stochastycznym, która wspiera scenariusz spadkowy. Przejęcie kontroli przez stronę podażową sprowadzi kurs do 110,30, czyli zniesienia Fibonacciego 50 proc. korespondującego ze szczytem z 31 sierpnia. Wybicie poziomu 113,25 (ostatnie szczyty) otworzy drogę do maksimów z maja i lipca bieżącego roku w rejonie 114,50.

GBP/USD

Spadkowa korekta (która przybrała postać ruchu powrotnego do szczyty 3 sierpnia) na GBP/USD prawdopodobnie dobiegła końca. Na wykresie dziennym widać już pierwsze oznaki przejęcia kontroli przez stronę popytową, jednak warto poczekać na zamknięcie świecy, aby sygnał pozostał aktywny. Wzrostowy scenariusz wspiera oscylator stochastyczny, który jest bliski wygenerowania sygnału kupna w strefie wyprzedania. Celem byków będą wrześniowe dołki wypadające w rejonie 1,3660. Ewentualne zejście poniżej 1,3215 otworzy drogę do zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. przy 1,3110.

USD/CAD

USD/CAD póki co nie może przełamać się przez zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. w okolicach okrągłego poziomu 1,25. Może się to zakończyć spadkową korektą, dla której wsparciem będzie zniesienie 38,2 proc. wrześniowej fali wzrostowej. Scenariusz ten wspiera oscylator stochastyczny, który obecnie znajduje się w strefie wykupienia. Ewentualne powiększenie wzrostów pozwoli na przetestowanie zniesienia 78,6 proc. przy 1,2620.

USD/CHF ponownie podchodzi do oporu przy 0,9775, gdzie wypadają nałożone na siebie zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 50 proc. oraz szczyty z czerwca i sierpnia 2017 r. Przełamanie tego poziomu będzie równoznaczne z aktywacją formacji podwójnego dna, której zasięg sięga poziomu 1,01 (szczyty z kwietnia i maja). Odbicie natomiast poskutkuje ponownym zejściem do tegorocznych dołków w rejonie 0,9425.

AUD/USD

AUD/USD odbił się od wsparcia przy 0,7820 (dołek z 14 sierpnia oraz zniesienie Fibonacciego 38,2 proc.), jednak nie ma siły na przełamanie zniesienia 23,6 proc przy 0,7865. Powrót do zniżki i przebicie wyznaczonego wsparcia byłoby silnym sygnałem sprzedaży, jednak niedużo niżej wypada silne wsparcie cenowe (seria szczytów z 2016/17 roku) i dopiero zejście poniżej tego poziomu oznaczać będzie silniejszy ruch na południe. W razie powiększenia zwyżki kolejnym oporem będzie zniesienie 38,2 proc. w rejonie 0,7915.

NZD/USD

Strona popytowa próbowała wymazać część ostatnich spadków, jednak niedźwiedzie szybko ostudziły wzrostowe zapędy, czego skutkiem jest rysująca się świeca D1 z długim knotem u góry. Można zatem założyć, że notowania przetestują zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. wypadające w okolicach 0,7100.

EUR/PLN

EUR/PLN póki co nie może złapać konkretnego trendu i porusza się w konsolidacji. Dopiero wybicie z konsolidacji nakreśli dalszy kierunek kursu. Wyjście powyżej 4,3320 pozwoli na wzrost do zewnętrznego zniesienia 161,8 proc. przy 4,3560. Zejście poniżej 4,2950 otworzy drogę do lokalnego dołka z 22 września przy 4,26

USD/PLN

USD/PLN wybił się górą z kanału spadkowego, w obrębie którego poruszał się od początku roku, jednak nie miał siły na przełamanie zniesienia Fibonacciego 23,6 proc. przy 3,6900. Kontynuacja zwyżki i wyjście powyżej wyznaczonego poziomu pozwoli na wzrost do 3,82 (szczyt z 20 czerwca). Wsparciem jest dołek z 29 września przy 3,6260.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/