Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny 31 V

EUR/USD

Na wykresie dziennym EUR/USD wyrysowała się formacja młota przy zniesieniach Fibonacciego 23,6 proc. i 38,2 proc. wypadających w okolicach 1,1100. Wszystko zatem wskazuje, że spadkowa korekta dobiegła końca i kurs powróci do zwyżkowej tendencji. Wyjście ponad 1,1270 (ostatnie szczyty) otworzy drogę do 1,1365, czyli zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8 proc. Ewentualne zejście pod 1,1100 poskutkuje zniżką do 1,1020 (lokalny szczyt z 5 maja).

USD/JPY

USD/JPY ponownie schodzi do zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. w okolicach 110,50. Istotne będzie zachowanie kursu w ciągu kilku najbliższych dni. Odbicie od wyznaczonego wsparcia oznaczać będzie zwiększone prawdopodobieństwo wzrostu do majowych szczytów przy 114,40. Przebicie natomiast sprowadzi notowania w pierwszej kolejności do 109,45 (zniesienie Fibonacciego 78,6 proc.), a następnie do 108,10 (kwietniowe dołki).

GBP/USD

GBP/USD wybił się dołem z formacji flagi. Obecnie notowania tworzą wzrostowy impuls, jednak należy go traktować jedynie jako korektę przed kontynuacją zniżki. Celem niedźwiedzi będą okolice poziomu 1,2640, gdzie wypadają nałożone na siebie zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 61,8 proc. oraz szczyty z przełomu stycznia i lutego bieżącego roku. Oporem staje się dolna banda wybitej flagi wypadająca w okolicach 1,2910.

USD/CAD

USD/CAD oparł się na średnioterminowej linii trendu wzrostowego korespondującej ze zniesieniem Fibonacciego 50 proc. przy 1,3380, jednak strona popytowa póki co nie ma siły na utworzenie zwyżkowego impulsu. Może to świadczyć o słabości byków i pogłębieniu spadków. Przebicie wyznaczonego wsparcia pozwoli na zejście do zniesienia 61,8 proc. przy 1,3280. Odbicie od 1,3380 poprowadzi notowania w okolice majowych maksimów przy 1,38.

USD/CHF

USD/CHF wykonał ruch powrotny do przebitego wsparcia przy 0,9810 (dołki z 28 marca i 21 kwietnia). Powstała na wykresie dziennym formacja spadającej gwiazdy potwierdzona spadkową świecą wskazuje, że to nie koniec ruchu. Wsparciem pozostaje linia łącząca dołki z maja, czerwca sierpnia i listopada 2016 r. w rejonie 0,9620.

AUD/USD

Opór przy 0,7490 zablokował rozwój zwyżki AUD/USD. Składa się na niego zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. oraz lokalny dołek ustanowiony 9 marca. Uważam, że ostatnie wzrosty były jedynie korektą, dlatego w średnim terminie należy oczekiwać powrotu do zniżki. Poziomem, który może sprawić problem rynkowi niedźwiedzia będzie 0,7330, czyli majowe dołki.

NZD/USD

NZD/USD wyhamował zwyżkę przy zewnętrznym zniesieniu Fibonacciego 127,2 proc. przy 0,7115. Na wykresie dziennym rysuje się formacja spadającej gwiazdy zapowiadająca spadkową korektę. Potencjalne odreagowanie może przybrać postać ruchu powrotnego do przebitego oporu przy 0,7050 (szczyty z marca i kwietnia). Docelowo zwyżkowa tendencja powinna zostać podtrzymana, jej celem będzie kolejne zewnętrzne zniesienie, czyli 161,8 proc. przy 0,7200.

EUR/PLN

EUR/PLN wyraźnie nie może zdecydować się w którą stronę podążyć. Większy ruch będzie możliwy dopiero po wybiciu 4,2050 (średnioterminowa linia trendu spadkowego) lub 4,1560 (majowe dołki). Wybicie dołem pozwoli na pogłębienie zniżki do 4,11 (zewnętrzne zniesienie 161,8 proc.), natomiast wybicie górą do 4,28 (seria szczytów i dołków od początku roku).

USD/PLN

USD/PLN mieli się przy dolnej bandzie kanału spadkowego, w obrębie którego notowania poruszają się od grudnia zeszłego roku. Dodatkowo w okolicach wyznaczonego wsparcia wypada dołek ustanowiony 31 marca 2016 r., co zwiększa jego wydźwięk. Warto poczekać na rozwój sytuacji. W razie wybicia dołem kolejną barierą dla rynku niedźwiedzia będzie zewnętrzne zniesienie 113 proc. przy 3,63. Odbicie pozwoli na zwyżkę w kierunku 3,80 (zniesienie 50 proc., dołki z 1 i 5 maja).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/