Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny: 30 VIII

EUR/USD

Na wykresie dziennym EUR/USD wyrysowała się formacja spadającej gwiazdy przy ważnym oporze składającym się z zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 127,2 proc. oraz dołka z 2012 r. przy 1,2070. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie czeka nas zniżkowa korekta, dla której kluczowym wsparciem będzie 1,1815 (zniesienie Fibonacciego 61,8 proc., poziom overbalance, średnioterminowa linia trendu wzrostowego). Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja wzrostów, jednak konieczne będzie przełamanie poziomu 1,2070.

USD/JPY

USD/JPY wybronił wsparcie przy 108,60 (dołki z czerwca i sierpnia bieżącego roku), co oznacza brak apetytu na pogłębienie spadków. Możliwy jest zatem powrót do wzrostów, choć konieczne będzie do tego przełamanie 111,00 (zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. oraz szczyt z 15 sierpnia). Jeśli to się stanie, należy oczekiwać zwyżki nawet do 114,50, czyli maksimów z 11 lipca.

GBP/USD

GBP/USD: na wykresie dziennym wyrysowała się formacja spadającej gwiazdy przy zniesieniu Fibonacciego 38,2 proc. w rejonie 1,2960. Oznacza to, że wzrostowa korekta z dużym prawdopodobieństwem dobiegła końca i należy oczekiwać wznowienia spadków. Najbliższym wsparciem dla rynku niedźwiedzia będzie 1,2775, czyli dołek z 24 sierpnia.

USD/CAD

USD/CAD wyhamował spadki lekko nad wsparciem przy 1,2415 (dołki z 26-28 lipca). Pobudka strony popytowej może poprowadzić notowania do zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. przy 1,2645. Jego potencjalne przebicie otworzy drogę do sierpniowych szczytów przy 1,2775. Wsparciem pozostaje 1,2415.  

USD/CHD wybronił wsparcie przy 0,9435, gdzie wypada dołek z 21 lipca. Na wykresie dziennym powstała duża świeca w kształcie młota, dlatego należy oczekiwać wzrostu do górnej bandy konsolidacji przy 0,9765. Dodatkowo znajdziemy tam zniesienia Fibonacciego 38,2 proc. i 50 proc., co zwiększa wydźwięk oporu.

AUD/USD

Rysująca się na wykresie dziennym formacja spadającej gwiazdy wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo powrotu do spadków. Kluczowym wsparciem jest poziom 0,7815, czyli zniesienie Fibonacciego 50 proc. korespondujące z dołkami ustanowionymi 15 sierpnia. Ewentualne powiększenie wzrostów pozwoli na podejście do 0,8065 (lipcowe maksima).

NZD/USD

Ostatnie wzrostowe impulsu są szybko wygaszane, czego skutkiem są dwie dzienne świece z knotami u góry. Wskazuje to na słabość strony popytowej i przemawia za pogłębieniem spadków. Przebicie wsparcia przy 0,7185 (zniesienie Fibonacciego 50 proc., dołki z czerwca, lipca i sierpnia) sprowadzi kurs do zniesienia 61,8 proc. w okolicach 0,7100.

EUR/PLN

EUR/PLN od początku sierpnia porusza się w konsolidacji między 4,23 i 4,30. Dopiero wybicie któregoś z wyżej wymienionych poziomów poskutkuje powiększeniem danego ruchu. Kolejnym wsparciem będzie 4,20, natomiast oporem 4,3270.   

USD/PLN

USD/PLN odbił się od okolic dolnego ograniczenia kanału spadkowego. Możliwy jest zatem wzrost do górnej bandy kanału korespondującej ze szczytem z 19-26 lipca oraz 15 sierpnia przy 3,6660. Wcześniej warto zwrócić uwagę na zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. w rejonie 3,6130.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/