Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny: 29 XI

EUR/USD

USD/JPY

USD/JPY próbuje wymazać część ostatnich spadków, jednak strona popytowa póki co nie wykazuje ponadprzeciętnej siły. Prawdopodobnie wczorajsze i dzisiejsze wzrosty są jedynie korektą prze kontynuacją zniżkowego ruchu. Oporu należy szukać przy 112,30 (zniesienie Fibonacciego 38,2 proc.), wsparciami natomiast są poziomy 110,80 (piątkowe dołki) i 110,15 (zniesienie Fibonacciego 61,8 proc.).

GBP/USD

GBP/USD testuje zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 1,3415. Przez większość listopada obserwowaliśmy zwyżkową falę, jednak byki wyraźnie nie były przekonane co do wzrostów – dzienne świece miały małe korpusy i duże cienie. Można zatem spodziewać się obrony wyznaczonego oporu i spadku w kierunku dolnej bandy kanału wzrostowego w okolicach 1,3230.

USD/CAD

USD/CHF wybronił wsparcie przy 0,9770. Strona popytowa wyraźnie przejęła kontrolę na rynku, dlatego należy oczekiwać kontynuacji wzrostów. Kluczowym oporem jest 1,0040 (szczyty ustanowione w październiku), choć po drodze warto uważać na zniesienia Fibonacciego 38,2 proc. przy 0,9875 i 61,8 proc. przy 0,9940.

AUD/USD

AUD/USD odbił się od średnioterminowej linii trendu spadkowego, co świadczy o niezmiennej dominacji niedźwiedzi na rynku. Najbliższym wsparciem będzie listopadowy dołek przy 0,7530. Niedużo niżej, bo w okolicach 0,7500 znajdziemy zniesienia Fibonacciego 78,6 proc. i 127,2 proc., które także mogą zablokować rozwój spadków. Zanegowaniem zniżki będzie przełamanie wyznaczonej linii tendencji.  

NZD/USD

NZD/USD wyraźnie nie ma siły na kontynuację wzrostów. Na wykresie dziennym rysuje się już druga formacja młota zapowiadająca prawdopodobną zniżkę kursu. Wsparcia należy szukać przy poziomie 0,6815, który wcześniej kilkukrotnie blokował rozwój spadków.

EUR/PLN

EUR/PLN poważnie naruszył wsparcie przy 4,20, jednak strona popytowa szynko wymazała praktycznie cały spadek. Duża formacja młota rysująca się na wykresie dziennym wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo wzrostowego odbicia. Oporem pozostaje dolna banda wybitej konsolidacji przy 4,22.

USD/PLN

USD/PLN odbił się od istotnego wsparcia przy 3,51 (dołek ustanowiony 11 września). Oporami są kolejne zniesienia Fibonacciego: 38,2 proc. przy 3,5720 i 61,8 proc. przy 3,61. Kontynuacja wzrostów pozwoli na podejście w okolice poziomu 3,69, który wcześniej kilkukrotnie działał jako punkt zwrotny. Przełamanie 3,51 otworzy drogę przynajmniej do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 127,2 proc. przy 3,4570.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/