Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny: 27 IX

EUR/USD

EUR/USD aktywował formację głowy z ramionami, co wskazuje na dłuższą przerwę od wzrostów. W najbliższym czasie możliwa jest korekta, która może przybrać postać ruchu powrotnego do przełamanej linii szyi formacji przy 1,1850, jednak nie jest to konieczne. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja zniżki w kierunku 1,1660 (dołek z 17 sierpnia) i 1,1550 (zasięg wynikający z RGR).

USD/JPY

USD/JPY przełamuje się przez zeszłotygodniowe szczyty w okolicach 112,70. Trwałe zamknięcie świecy dziennej powyżej tego poziomu otworzy drogę do maksimów ustanowionych w maju i lipcu bieżącego roku w okolicach 114,50. Wsparcia można szukać przy 200-okresowej średniej kroczącej w rejonie 112,00.   

GBP/USD

GBP/USD od początku roku porusza się w obrębie kanału wzrostowego. W ostatnim czasie notowania  odbiły się od jego górnej bandy i zawróciły na południe. Strona podażowa nie wykazuje jednak nadzwyczajnej siły, dlatego ruch ten należy traktować jedynie jako korektę przed kolejnym podejściem do 1,3670 (wrześniowy szczyt). Kluczowym wsparciem dla spadków będzie 1,3260, czyli maksima z 2 sierpnia.  

USD/CAD

USD/CHF ponownie podchodzi do oporu przy 0,9775, gdzie wypadają nałożone na siebie zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 50 proc. oraz szczyty z czerwca i sierpnia 2017 r. Przełamanie tego poziomu będzie równoznaczne z aktywacją formacji podwójnego dna, której zasięg sięga poziomu 1,01 (szczyty z kwietnia i maja). Odbicie natomiast poskutkuje ponownym zejściem do tegorocznych dołków w rejonie 0,9425.

src=https://www.tms.pl/sites/default/files/gallery/27-09-2017/usdchf_tt.jpg

AUD/USD

AUD/USD wielkimi krokami zbliża się do sierpniowych dołków wypadających w rejonie 0,7800. Przebicie ich byłoby silnym sygnałem sprzedaży, jednak niedużo niżej wypada silne wsparcie cenowe (seria szczytów z 2016/17 roku) i dopiero zejście poniżej tego poziomu oznaczać będzie silniejszy ruch na południe. Oporu można szukać w okolicach 0,7900, czyli lokalnego dołka z 21 sierpnia.

NZD/USD

NZD/USD stara się wybronić lokalne wsparcie (wrześniowe minima) przy 0,7170. Przejęcie kontroli przez stronę popytową pozwoliłoby na zwyżkę w kierunku zniesień Fibonacciego: 38,2 proc. przy 0,7270 i 61,8 proc. przy 0,7330. Przebicie 0,7170 pozwoliłoby na pogłębienie zniżki do zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. w rejonie 0,7100.

EUR/PLN

EUR/PLN przełamuje się przez kluczowy opór przy 4,2950, gdzie wypadają szczyty z 11 sierpnia i 18 września. Trwałe zamknięcie świecy dziennej powyżej tego poziomu otworzy drogę do kolejnych zewnętrznych zniesień Fibonacciego: 127,2 proc. przy 4,3130 i 161,8 proc. przy 4,3370. Po drodze warto także zwrócić uwagę na górną bandę kanału wzrostowego w rejonie 4,32. Wsparciem pozostaje poziom 4,26, czyli lokalny dołek ustanowiony 22 września.

USD/PLN

USD/PLN jest bliski wybicia długoterminowego kanału spadkowego, co byłoby silną zapowiedzią zakończenia zniżkowej tendencji. Wyraźne zamknięcie świecy D1 ponad 3,6670 otworzyłoby drogę w okolice 3,80, czyli czerwcowego szczytu. W razie odbicia, strona podażowa sprowadzi notowania przynajmniej do 3,61 (lokalne maksima z 14-22 września).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/