Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny: 26 IV

Tygodnik Techniczny 26 IV

EUR/USD

Tworząca się na wykresie dziennym czerwona świeca wskazuje na słabnącą siłę popytu. W połączeniu z wysokim poziomem oscylatora stochastycznego możliwe jest wyrysowanie spadkowego impulsu. Jego zasięg sięga poziomu 1,0820, gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 38,2 proc., przebita linia trendu spadkowego i dołek z 24 kwietnia. Przebicie go sprowadzi notowania do 1,0735 (Fibo 61,8 proc.), co będzie równoznaczne z domknięciem luki hossy. Ewentualne wyjście ponad 1,0960 otworzy drogę do 1,10, który może zadziałać jako bariera psychologiczna.

USD/JPY

USD/JPY kontynuuje wzrosty i obecnie testuje zniesienie Fibonacciego 50 proc. przy 111,80. Istotne będzie zachowanie kursu w najbliższym czasie. Przebicie tego oporu pozwoli na atak górnej bandzie kanału spadkowego (112,50), w obrębie którego notowania poruszają się od początku bieżącego roku. Wsparciem pozostają okolice 109,50, czyli zniesienie Fibonacciego 61,8 proc.  

GBP/USD

GBP/USD od kilku dni rysuje formacje flagi. Jest to formacja kontynuacji trendu, dlatego też należy oczekiwać wybicia górą. Scenariuszem bazowym pozostaje zatem powiększenie zwyżki w kierunku zniesienia Fibonacciego 78,6 proc. w okolicach 1,3160, choć wcześniej konieczne będzie wyjście powyżej zniesienia 61,8 proc. przy 1,2910. Wsparciem pozostaje dolna banda flagi wypadające przy 1,2750. Ewentualne wybicie dołem pozwoli na zniżkę do górnego ograniczenia wybitego klina w okolicach poziomu 1,26.

USD/CAD

USD/CAD ma wyraźny problem z przebiciem oporu przy 1,36. (szczyty z listopada i grudnia 2016 r.). Na wykresie dziennym rysuje się już druga świeca z knotem u góry, co może zakończyć się odwrotem na południe. Wsparciami są nałożone na siebie zniesienia Fibonacciego: 23,6 proc. i 38,2 proc. przy 1,3470 oraz 38,2 proc. i 61,8 proc. przy 1,3375.

USD/CHF

USD/CHF domknął powyborczą lukę i powraca do zniżkowej tendencji. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie kurs sięgnie wsparcia przy 0,9860, na które składają się dołki z końca stycznia i końca marca. Oporu należy szukać przy średnioterminowej linii trendu spadkowego wypadającej w okolicach 1,0040.

AUD/USD

Seria coraz niższych szczytów wskazuje, że niedługo z dużym prawdopodobieństwem przebite zostanie wsparcie przy 0,7490. Będzie to równoznaczne z aktywacją formacji podwójnego szczytu, której zasięg sięga 0,7250. Po drodze warto zwrócić uwagę na zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 0,7380.

NZD/USD

Dwie ostatnie czerwone świece jednoznacznie wskazują na dominację podaży na rynku. Notowania testują wsparcie w rejonie 0,6900 (dołki z grudnia 2016 r. i marca 2017 r.), które prawdopodobnie zostanie przebite. W tym wypadku należy oczekiwać zniżki w kierunku zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. przy 0,6700.

EUR/PLN

EUR/PLN wybił się dołem z formacji flagi. Wszystko zatem wskazuje, że w najbliższym czasie notowania ponownie przetestują wsparcie przy 4,20, które wcześniej skutecznie zablokowało rozwój zniżki. Obecnie kurs wykonuje korektę – może ona przybrać postać ruchu powrotnego do dolnej bandy wybitej flagi (4,2330). Powiększenie zwyżki i powrót do flagi poskutkuje zwyżką w kierunku średnioterminowej linii trendu spadkowego w okolicach 4,2550.

USD/PLN

USD/PLN z impetem przebił długoterminową linię trendu wzrostowego. Na wykresie rysuje się zielona świeca, jednak należy ją traktować jedynie jako korektę przed kontynuacją spadków. Oporem staje się przebita linia tendencji. Wsparcia natomiast należy szukać przy zniesieniu Fibonacciego 78,6 proc. w okolicach 3,83.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/