Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny 22 III

EUR/USD

EUR/USD oparł się na istotnym oporze przy 1,0830, na który składają się zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. praz szczyty z grudnia 2016 oraz lutego 2017 r. Czerwona świeca rysująca się na wykresie dziennym wskazuje, że bariera ta nie zostanie przebita bez wcześniejszej korekty. Zasięg potencjalnego odreagowania sięga poziomu 1,07, czyli zniesienia Fibonacciego 38,2 proc. Docelowo zwyżkowa tendencja powinna zostać podtrzymana. Celem byków jest 1,0920 (zewnętrzne zniesienie 127,2 proc.).

USD/JPY

USD/JPY naruszył poziom tegorocznych minimów przy 111,60, co świadczy o słabości strony popytowej. W nieco dłuższym terminie wsparcie to powinni zostać przełamane. Kolejną barierą dla rynku niedźwiedzia będzie zniesienie Fibonacciego 50 proc. przy 109,40. Wcześniej jednak nie można wykluczyć wzrostowej korekty, której zasięg sięga 112,80 (zniesienie 38,2 proc. ostatniej fali spadkowej).

GBP/USD

GBP/USD oparł się na zniesieniu Fibonacciego 61,8 proc. w rejonie 1,25. W najbliższym czasie można oczekiwać zniżkowej korekty, dla której pierwszym wsparciem będzie zniesienie 38,2 proc. przy 1,2350. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja wzrostów w kierunku szczytów ustanowionych na przełomie stycznia i lutego przy 1,2700.

USD/CAD

USD/CHF

USD/CHF testuje zniesienie Fibonacciego 78,6 proc. przy 0,9925. Może ono chwilowo aktywować stronę popytową i doprowadzić do wzrostowej korekty, choć nie powinna przybrać dużych rozmiarów. Niedźwiedzie dominujący na rynku wyraźnie mają apetyt na przetestowanie tegorocznych minimów w rejonie 0,9860. Oporem pozostaje parytet.

AUD/USD

AUD/USD tworzy spadkową korektę, choć póki co nie przybrała dużych rozmiarów, co świadczy o słabości sprzedających. W niedługim czasie byki powinny ponownie przejąć kontrolę na rynku, co pozwoli na kolejny atak szczytów przy 0,7740. Przebicie ich otworzy drogę do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8 proc. przy 0,79.

NZD/USD

NZD/USD odbił się od zniesienia Fibonacciego 50 proc. przy 0,7070, jednak zniżkowy impuls nie należy do największych. W najbliższym czasie możliwy jest powrót do zwyżki, choć warto poczekać na wyraźne przełamanie wyznaczonego oporu. Kolejną barierą jest 0,7310 (lokalne dołki z 14 i 20 lutego).

EUR/PLN

EUR/PLN powraca do konsolidacji po odbiciu się od wsparcia przy 4,2550. Zwyżkowa tendencja powinna zostać podtrzymana i w średnim terminie prawdopodobny jest atak poziomu 4,30, który może zadziałać jako bariera psychologiczna.

USD/PLN

USD/PLN naruszył zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 3,9630. Po tak dużym spadku przydałaby się wzrostowa korekta, jednak warto poczekać na wyraźny sygnał aktywacji popytu. Istotnym oporem jest poziom 4,00 (okrągły poziom, zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. Ewentualne pogłębienie spadków sprowadzi kurs do 3,8770 (zniesienie 78,6 proc.).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/