Tygodniowe
Autor: Maciej Morawski

Tygodnik Techniczny: 21 VI

EUR/USD

EUR/USD ponownie testuje opór przy 1,1115, na który składają się zniesienia Fibonacciego 23,6 proc. i 38,2 proc. Przebicie tej bariery będzie równoznaczne z aktywacją formacji podobnej do głowy z ramionami, której zasięg wypada przy 1,0910/20 (dodatkowo znajdziemy tam zniesienie Fibonacciego 50 proc.). Odbicie od 1,1115 pozwoli na zwyżkę w kierunku 1,1285 (majowe szczyty).

USD/JPY

USD/JPY ma wyraźny problem z przebiciem zniesienia Fibonacciego 50 proc. przy 111,60. Może się to zakończyć spadkową korektą, jednak nie powinna osiągnąć dużych rozmiarów. Wybicie wyznaczonej bariery pozwoli na zwyżkę najpierw do 112,25 (zniesienie 61,8 proc.), a następnie nawet do 114,35 (majowe maksima).

GBP/USD

GBP/USD wybronił wsparcie przy 1,2630, które złożone jest ze zniesień Fibonacciego 38,2 proc., 61,8 proc., styczniowe i marcowe szczyty. Rysująca się na wykresie dziennym dużych rozmiarów zielona świeca zapowiada zwyżkę, dla której kluczowym oporem będzie 1,2810, czyli zniesienie Fibonacciego 50 proc. i szczyty z 8-17 czerwca.

USD/CAD

USD/CAD wybronił długoterminową linię trendu wzrostowego, jednak póki co strona popytowa nie miała siły na utworzenia zwyżkowego impulsu. Warto obserwować dalsze zachowanie notowań – przebicie tej bariery pozwoli na pogłębienie spadków w kierunku poziomu 1,30 (styczniowe dołki). W razie odbicia, oporu należy szukać przy 1,3380 (dołek ustanowiony 25 maja).

Na wykresie dziennym widoczne jest wyhamowanie wzrostów w okolicach poziomu 0,9770, co wskazuje na zakończenie wzrostowego ruchu. W połączeniu z sygnałem wygenerowanym przez oscylator stochastyczny można założyć, że strona podażowa niedługo przejmie kontrolę na rynku i doprowadzi do zniżki w kierunku wsparcia przy 0,9615 (dołek z 6 czerwca).

AUD/USD

AUD/USD odpoczywa od zwyżki i rysuje spadkowe odreagowanie. Zasięg korekty sięga poziomu 0,7490, gdzie wypada poziom overbalance (równość korekt). Docelowo wzrostowa tendencja powinna być kontynuowana. Wyjście ponad 0,7640 otworzy drogę do 0,7750 (szczyty z drugiej połowy 2016 r. i pierwszej połowy 2017 r.).

NZD/USD

Notowania NZD/USD rysują formację trójkąta symetrycznego, z której wybicie docelowo powinno nastąpić górą. W tym wypadku kurs będzie miał otwartą drogę do tegorocznych maksimów przy 0,7370. Wybicie dołem natomiast sprowadzi kurs przynajmniej do zniesienia Fibonacciego 38,2 proc. przy 0,7130.

EUR/PLN

EUR/PLN przebił się przez poziom czwartkowego szczytu. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilku najbliższych sesji notowania podejdą do oporu przy 4,27, który wcześniej kilkukrotnie działał jako wsparcie lub opór.

USD/PLN

USD/PLN wyhamował wzrosty przy oporze, na który składają się zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 61,8 proc. oraz minima ustanowione 29 kwietnia i 8 maja (okolice 3,8170). Może się to zakończyć korektą, a pierwszego wsparcia należy szukać przy zniesieniu Fibonacciego 38,2 proc. przy 3,77.  Wyjście ponad 3,8170 pozwoli na wzrost do 3,85, czyli górnej bandy kanału.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/