Tygodniowe
Autor: Kornel Kot

Raport CFTC: stan na 6 lutego

Raport CFTC* podsumowujący tydzień zakończony 6 lutego nie sygnalizuje silnego przetasowania sentymentu inwestorów spekulacyjnych wobec głównych walut. Uwagę próbuje zwrócić pierwsze od sześciu tygodni zwiększenie pozycji sumarycznej netto w dolarze, która wróciła do poziomu -15,7 mld USD. Analizując wydarzenia o charakterze polityczno-ekonomicznym zauważa się brak czynników mogących istotnie ważyć na zaobserwowanej tendencji. Noworoczne orędzie Donalda Trumpa o stanie państwa okazało się być mało kontrowersyjne, członkowie FOMC są na drodze do podwyżki stóp procentowych w marcu, rekordowy ISM dla sektora przemysłowego sugeruje jeszcze wyższe tempo ekspansji gospodarczej, a niezły raport NFP wszczepił nadzieję na rychłe przebudzenie presji płacowej w USA.

Blisko rekordowych poziomów znajduje się pozycja spekulacyjna w euro, która na przestrzeni tygodnia skurczyła się o blisko osiem tysięcy kontraktów. Swój wkład w delikatne wycofanie się inwestorów miał Mario Draghi, prezes EBC, wtrącający w trakcie swojego wystąpienia kilka gołębich wzmianek. Grono obaw o zmianę ram polityki pieniężnej na bardziej restrykcyjną podbudowały styczniowe szacunki inflacji HICP z Niemiec, które wskazały na osłabienie się presji inflacyjnej w ujęciu rocznym do 1,4 proc. przy oczekiwaniach rzędu 1,6 proc. Finalnie wskazanie dla strefy euro „uderzyło” w konsensualne 1,3 proc., utrzymując tym samym stabilne tendencje w kształtowaniu inflacji bazowej (1,0 proc. r/r).

Nieco słabszy spadek pozycji netto odnotowano w funcie szterlingu, który w tygodniu zakończonym 6 lutego przez moment znalazł się na fali jastrzębich pogłosek na temat szybszego zacieśniania polityki przez Bank Anglii. Pozytywny wydźwięk doniesień jednak zniwelowały wyraźnie słabsze wskaźniki koniunktury dla sektora przemysłowego oraz usługowego, zwiększające tym samym ryzyko zdecydowanie słabszej ekspansji gospodarczej w nadchodzących kwartałach. Do zmniejszenia przewagi długich pozycji nad krótkimi przyczyniły się również podziały w gabinecie Theresy May, który wchodzi w końcową fazę negocjacji BREXIT-owych. Niemożność wypracowania konsensusu przez wyspiarskich decydentów stawia pod znakiem zapytania przyszłość okresu przejściowego.

Jen przechodzi obojętnie wobec planów przedłużenia kadencji Haruhiko Kurody. Dla japońskiej waluty zdecydowanie ciekawszy raport zostanie opublikowany według stanu na 13 lutego, gdzie powinien zostać skutecznie zobrazowany napływ długich pozycji. W tygodniu zakończonym 6 lutego przewaga pozycji krótkich nad długimi stopniała do 112,9 tys.

* Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/