Tygodniowe
Autor: Kornel Kot

Raport CFTC: stan na 6 czerwca

Wyraźne skurczenie się pozycji spekulacyjnej netto w dolarze to przede wszystkim efekt wydarzeń o czysto politycznym wydźwięku. Możliwość osłabienia amerykańskiej waluty podsycało nieuchronnie zbliżające się wystąpienie byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya, którego wypowiedź miała pogrążyć Donalda Trumpa oraz zwiększyć prawdopodobieństwo impeachmentu. Z punktu widzenia publikacji makroekonomicznych można zauważyć, że na drugim planie znalazły się takie czynniki jak dość jastrzębia Brainard czy dość słaby bilans handlowy. Pierwsze skrzypce w odwrocie sentymentu zagrała rozczarowująco niska zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (138 tys., konsensus: 182 tys.) przy podtrzymaniu trafiającej w oczekiwania, aczkolwiek nadal dość niskiej dynamiki płacy godzinowej (0,2 proc. m/m). Lekki powód do obaw zapewnia oddalająca się od poziomu NAIRU stopa bezrobocia, która wyniosła 4,3 proc. (konsensus: 4,4 proc.).

Stosunkowo niewielka zmiana inwestorskiego sentymentu wobec euro (1,1 tys. kontraktów) to efekt między innymi stopniowego znoszenia się lepszych wskazań PKB z Francji za I kwartał (1,0 proc. r/r, konsensus: 0,8 proc.) z pogłoskami o rozczarowującej rewizji danych przez ECB. Wpływ stopniowego wygaszenia ryzyka politycznego w strefie euro hamowały dość rozczarowujące dane dotyczące dynamiki cen, bowiem inflacja bazowa wyniosła 0,9 proc. r/r wobec oczekiwanych 1,0 proc., a inflacja CPI osunęła się do poziomu 1,4 proc. r/r z poprzednio opublikowanych 1,9 proc. Spodziewamy się, że czynnikiem istotnie polepszającym sentyment będzie wyraźne zwycięstwo partii Emmanuela Macrona, który może zdobyć bezwzględną większość w odbywających się francuskich wyborach parlamentarnych.

Na dzień 6 czerwca funt szterling znajdował się pod presją przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Napływające sondaże skutecznie zyskały miano alarmujących, co rzutowało na skurczeniu się pozycji netto o kolejne 7,1 tys. kontraktów. Z kolejnym raporcie spodziewamy się jeszcze wyraźniejszego pogorszenia sentymentu z racji utraty rządu większościowego przez brytyjską premier Theresę May.

Zdecydowanie słabsze pogorszenie sentymentu zanotował japoński jen, który odnotował zmniejszenie się pozycji netto na poziomie 2,8 tys. Do lekkiej dawki rozczarowania przyczyniły się gorsze wskazania produkcji przemysłowej (4,0 proc. m/m, konsensus: 4,2 proc.). Wpływ mniej satysfakcjonującej publikacji wymazywały nieco jastrzębie wypowiedzi członków Banku Japonii, który coraz głośniej zastanawia się nad porzuceniem obecnych ram polityki pieniężnej. Kolejny raport CFTC powinien wskazać dodatkowy spadek pozycji spekulacyjnej netto w japońskim jenie z racji na zamieszanie związane z abdykacją cesarza Akihito czy solidną rewizją tempa wzrostu za pierwsze trzy miesiące roku (0,3 proc. kw./kw., poprzednio: 0,5 proc.).

Kanadyjski dolar ciągle znajduje się pod presją wysoce zmiennych cen ropy. Czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu pozycji netto o 3,7 tys. była ratująca wydźwięk publikacja tempa wzrostu za marzec. Zgodnie z publikacją dynamika PKB wyniosła 3,2 proc. r/r wobec spodziewanych 2,9 proc.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/