Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 26 września

W tygodniu zakończonym 26 września spekulanci nasili sprzedaż USD pomimo jastrzębiej retoryki Fed i odbicia indeksu dolarowego DXY. Krótka pozycja netto przyrosła o 4,4 mld USD, prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednich pięciu tygodniach. Biorąc pod uwagę podtrzymanie wzrostów DXY, rosnące szanse na grudniową podwyżkę Fed i poprawę klimatu wokół reformy podatkowej USA, kapitał spekulacyjny znajduje się pod rosnącą presją wyjścia z nietrafionych pozycji, co wkrótce może być dodatkowym paliwem dla umocnienia dolara.

Euro zanotowało najsilniejsze kupno wobec USD, a długa pozycja netto zwiększyła się o 40 proc. do 88 tys. kontraktów. Co ciekawe w rozbiciu szczegółowym to redukcja krótkich pozycji w głównej mierze odpowiadała za zmianę pozycji netto. To sugeruje, że kapitał spekulacyjny był zaangażowany w sprzedaż EUR/USD od 1,20, ale liczył na zamknięcie handlu w konsolidacji ponad 1,18, jednak inne segmenty rynku (banki, korporacje) kontynuowały wyprzedaż EUR, stając się teraz dominującą siłą. Teraz zagrożone pozostają długie pozycje spekulacyjne z okresu letniego, które wówczas ciągnęły EUR/USD w górę, a teraz zyski na nich topnieją.

W przypadku funta zmiana pozycji spekulacyjnej również nie współgra z zachowaniem GBP/USD. Pierwszy raz od listopada 2015 r. pozycja netto w GBP przeszła na pozytywną stronę 15 tys. kontraktów. Przy szansach na listopadową podwyżkę stopy procentowej Banku Anglii wycenionych na ponad 80 proc., spekulanci mogą mieć trudność dalej podtrzymać generalny optymizm względem funta. Dodatkowo rewizja w dół dynamiki PKB w ubiegłym tygodniu (do najniższego poziomu od 2013 r.) może nasilać stopniowo redukowanie długich pozycji w GBP.

„Czysto” za to wygląda pozycjonowanie w JPY, gdyż w raportowanym tygodniu krótka pozycja netto zwiększyła się o 20 tys. kontraktów do przeszło 70 tys. w ślad za wzrostami USD/JPY. Wzrosty rentowności obligacji skarbowych USA oraz zapowiedź przyspieszonych wyborów w Japonii jest mieszanką premiującą sprzedaż JPY. Przyrost krótkich pozycji w jenie był najsilniejszy od 11 tygodni.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/