Tygodniowe
Autor: Kornel Kot

Raport CFTC: stan na 25 lipca

Tydzień zakończony 25 lipca stał pod znakiem podtrzymania sentymentu wobec dolara amerykańskiego, który oczekiwał na komunikat towarzyszący decyzji FOMC w sprawie poziomu stóp procentowych. Do sukcesywnego zwiększania krótkich pozycji mogły przyczynić się poprzednie komentarze Janet Yellen, szefowej Fed, która składając sprawozdanie przez jednym z organów Kongresu wyraziła swoją obawę o trajektorię cen konsumenta. Powyższa wypowiedź skutecznie podawała w wątpliwość trzecią podwyżkę stóp procentowych w 2017 roku, za którą optowała większość głosujących. Pogłębienie ujemnej pozycji netto mogły dodatkowo zapewnić dość rozczarowujące poziomy wskaźników regionalnych, które zwiastowały możliwość odnotowania niższego tempa wzrostu gospodarczego. W ramach czasowych objętych przez raport CFTC nastąpiła publikacja indeksu Filadelfia Fed, który osunął się poniżej rynkowych oczekiwań (19,5 pkt, konsensus: 23,0 pkt). Dawkę optymizmu próbowały wnieść dane dotyczące nieruchomości, gdzie palmę pierwszeństwa przejęły szacunki dla rynku pierwotnego. W czerwcu miesięczna dynamika udzielonych pozwoleń na budowę wyniosła 7,4 proc. (konsensus: 2,8 proc.) wobec 8,3 proc. dla rozpoczętych prac budowlanych (konsensus: 6,2 proc.).

Podtrzymanie pozycji w euro zbliżonej z poprzedniego raportu CFTC zapewnił Mario Draghi, prezes ECB, który w trakcie ostatniej konferencji nie zdecydował się na zbudowanie odpowiedniego gruntu pod planowaną zmianę parametrów prowadzonej polityki. Przemilczenie kwestii dotyczących zakończenia programu skupu aktywów zniosło wpływ pomyślnych publikacji z Eurolandu – w tym silnego indeksu Ifo (116,0 pkt, konsensus: 114,9 pkt), który wskazał nie tylko na poprawę oceny bieżącej (125,4 pkt, konsensus: 123,8 pkt), ale również na obecność lepszych perspektyw (107,3 pkt, konsensus: 106,5 pkt). Spodziewamy się, że na przestrzeni następnego tygodnia nastąpi kontynuacja poprzednio obserwowalnych tendencji, tj. sukcesywnego zwiększania pozycji spekulacyjnej netto w euro, co może wynikać między innymi z coraz lepszych perspektyw gospodarczych dla państw strefy. Jeden z testów sentymentu odbędzie się w trakcie wtorkowej sesji, tj. w momencie publikacji wstępnych szacunków dynamiki PKB za II kwartał dla gospodarek Eurolandu.

W minionym tygodniu pod presją danych dotyczących siły procesów inflacyjnych znalazł się funt szterling, dla którego dynamika cen konsumenta jest traktowana jako wyrocznia wyższych stóp procentowych. Niestety czerwcowe wskazanie uplasowało się na poziomie 2,6 proc. r/r (konsensus: 2,9 proc.), obniżając tym samym szansę na ograniczenie prowadzonego luzowania. Powyższy komunikat istotnie przyczynił się do zmiany sentymentu wobec funta szterlinga, który zdołał wymazać progres osiągnięty na przestrzeni ostatnich dwóch raportów CFTC. W tygodniu zakończonym 25 lipca pozycja spekulacyjna skurczyła się o 9,7 tys. Obecnie losy funta znajdują się w rękach decydentów monetarnych, którzy w trakcie czwartkowego posiedzenia zdecydują o poziomie stóp procentowych.

W poprzednich raportach CFTC można było odnotować dość silne pogorszenie się sentymentu wobec jena, który stał się zakładnikiem wypowiedzi członków Banku Japonii. Wypowiedzi Haruhiko Kurody czy Yutaki Harady zmniejszyły prawdopodobieństwo rychłego porzucenia ultra-ekspansywnej polityki pieniężnej, co finalnie rzutowało na pogłębieniu ujemnej pozycji spekulacyjnej netto w japońskiej walucie. Tym razem do lekkiego wymazania spadków, bowiem pozycja netto wzrosła o 5,4 tys. kontraktów, przyczyniła się publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia BOJ. Na podstawie minutek można stwierdzić, że członkowie banku obradowali między innymi nad potencjalnymi strategiami wyjścia z luzowania ilościowego. Ich jastrzębi wydźwięk skutecznie ograniczyły komentarze dotyczące problemów dotyczących osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2,0 proc. r/r. Przyszły raport CFTC może się okazać dużo łaskawszy dla jena, który powinien stać się beneficjentem niższej stopy bezrobocia (2,8 proc., konsensus: 3,0 proc.) czy silnego wskazania produkcji przemysłowej (4,9 proc. r/r, konsensus: 4,8 proc.).

Publikacja chińskiej produkcji przemysłowej (7,6 proc. r/r, konsensus: 6,5 proc.) wyraźnie przyczyniła się do przetasowania sentymentu na rynku metali produkcyjnych. W centrum uwagi znalazła się ruda żelaza, której wyższe ceny przyczyniły się do wypchnięcia dolara australijskiego na wyższe poziomy. Na podstawie raportu CFTC można zauważyć podtrzymanie sentymentu, bowiem z tygodnia na tydzień pozycja spekulacyjna netto wzrosła o 5,0 tys. kontraktów. Następny raport może stać pod znakiem nieco niższych wartości, co należy wiązać z dość rozczarowującymi wskazaniami australijskiej inflacji CPI. W minionych trzech miesiącach dynamika cen konsumenta wyniosła 0,2 proc. kw./kw. wobec 0,4 proc. spodziewanych przez rynek.

W centrum uwagi nadal pozostaje dolar kanadyjski, który korzysta nie tylko z podwyżki stóp procentowych, ale również z wyższych cen ropy na światowym rynku. Na przestrzeni tygodnia pozycja spekulacyjna netto wzrosła o 18,6 tys. kontraktów, co jest dodatkowo zasługą wysokiej dynamiki produkcji (1,1 proc. m/m, konsensus: 0,8 proc.) oraz zaskakujących oczekiwania szacunków sprzedaży detalicznej za maj (0,6 proc. m/m, konsensus: 0,3 proc.). Dawkę rozczarowania zapewniła inflacja CPI, która w ujęciu rok do roku uplasowała się 0,1 pp. pod rynkowym konsensusem (1,1 proc.). W następnym raporcie CFTC spodziewamy się kolejnego zwiększenia pozycji, co należy wiązać między innymi z fenomenalnym wzrostem gospodarczym. W maju dynamika PKB uplasowała się na poziomie 4,6 proc. r/r, tj. nad maksimami z października 2000 roku.

* Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Warsaw UNIT, Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Informacje zawarte w tej publikacji nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie stanowią rekomendację inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, wyniku doradztwa inwestycyjnego. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji i nie jest świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego do celów dyrektywy 2014/65/UE. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Wariant usługowy Stocks oferowany jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z wariantem usługowym CFD. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej OANDA TMS Brokers w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/