Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Raport CFTC: stan na 17 października

W tygodniu zakończonym 17 października skumulowana pozycja krótka netto w USD skurczyła się o 3 mld USD do -15 mld USD. Pozytywna dla dolara zmiana nastąpiła nawet pomimo rozczarowania danymi o inflacji CPI z USA. Neutralizującym faktem były spekulacje dotyczące nowego prezesa Fed i jego jastrzębiego nastawienia. W dniach po publikacji raportu dodatkowym impulsem stały się informacje o procedowaniu uchwały budżetowej w Kongresie USA, co przybliża zatwierdzenie reformy podatkowej. Odbicie indeksu dolarowego po dacie raportowania sugeruje dalsze uciekanie kapitału spekulacyjnego z krótkich pozycji w USD.

EUR zaliczyło największy odpływ kapitału i redukcję długich pozycji względem dolara. Długa pozycja netto zmniejszyła się o prawie 8 tys. kontraktów do 90,5 tys., a zatem o 1,2 mld USD. Zamieszanie w Hiszpanii oraz wątpliwości, czy zbliżające się posiedzenie EBC przyniesie jastrzębie impulsy, przełożyły się na porzucanie pozycji długich. Szczegóły strategii wygaszania skupu aktywów przez ECB, które mają być przedstawione 26 października, będą kluczowe dla układu sił w kolejnych tygodniach.

Istotne ograniczanie pozycji długich zanotował też GBP – pozycja netto skurczyła się o 11 tys. kontraktów do 5 tys. Katalizatorem do sprzedaży były niespełnione oczekiwania na pozytywne zaskoczenia w inflacji CPI, jak również członkowie Banku Anglii w swoich wypowiedziach powstrzymywali się od przesądzania listopadowej podwyżki stopy procentowej. Zdecydowanie mniej zmienne było pozycjonowanie na USD/JPY (0,1 tys. kontraktów), co należy tłumaczyć wyczekiwaniem na wynik wyborów parlamentarnych w Japonii.

W przypadku walut surowcowych wyróżnia się redukcja długiej pozycji netto w dolarze australijskim (o 7 tys. kontraktów), mimo że w badanym tygodniu AUD pozostawał względnie silny. Wycofywanie się kapitału spekulacyjnego z wspierania wzrostów AUD może być zapowiedzią głębszego cofnięcia dla kursu. NZD i CAD utrzymały długie pozycje netto, jednak informacje o zmianie partii rządzącej w Nowej Zelandii oraz rozczarowanie danymi z Kanady przyniosły silne przeceny walut, co z pewnością były podsycane domykaniem długich pozycji spekulacyjnych.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/