Tygodniowe
Autor: Kornel Kot

Raport CFTC: stan na 15 sierpnia

W tygodniu zakończonym 15 sierpnia odnotowano poprawę sentymentu wobec amerykańskiej waluty. Do lekkiego skurczenia ujemnej pozycji netto przyczyniła się sprzedaż detaliczna, która zaskoczyła oczekiwania uczestników rynku zarówno w wymiarze podstawowym (0,6 proc. m/m, konsensus: 0,3 proc.), jak i bazowym (0,6 proc. m/m, konsensus: 0,4 proc.). Zdecydowanie większy wpływ na zmianę nastrojów miały wypowiedzi członków FOMC, którzy podtrzymują gotowość za wprowadzeniem ilościowego zacieśniania w trakcie wrześniowego posiedzenia. Jastrzębiość przekazu amerykańskich bankierów centralnych wzmacnia dość rozczarowujące poziomy cen konsumenta, które w lipcu odnotowały zaledwie 0,1 proc. skok (konsensus: 0,2 proc.). Lekkie rozczarowanie dotyczyło również indeksu inflacji bazowej notującego podobną skalę zwyżki. Spodziewamy się, że w następnym raporcie obserwowane będzie pogłębienie ujemnej pozycji netto z racji na szereg politycznych zawirowań na linii Waszyngton-Pjongjang.

Widoczne pogorszenie nastrojów ma za sobą euro, w którym przewaga długich pozycji nad krótkimi skurczyła się o 14,4 tys. kontraktów. Powodem powyższego stanu rzeczy są między innymi dość rozczarowujące dane makroekonomiczne, wśród których prym wiodła niższa produkcja przemysłowa za czerwiec (2,6 proc. r/r, konsensus: 2,9 proc.). Dawkę rozgoryczenia zapewnił wstępny szacunek Destatis dotyczący niemieckiego tempa wzrostu za II kwartał. W najnowszych danych kwartalny przyrost produktu krajowego brutto uplasował się na poziomie 0,6 proc., tj. 0,1 pp. poniżej rynkowych oczekiwań. Na podstawie rozkładu prognoz można wyraźnie stwierdzić, że ankietowani uczestnicy rynku byli gotowi na bardziej spektakularny odczyt. Nadzieję na silniejsze wskazanie istotnie podbijały wysoce satysfakcjonujące „soft data” z rekordowo wysokimi wartościami indeksu Ifo. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami następny raport CFTC może stać pod znakiem podtrzymania tendencji. Powodem tego stanu rzeczy są obawy oficjeli ECB w sprawie zbytniego przewartościowania wspólnej waluty.

Chwilowy spokój na brytyjskiej scenie politycznej skutecznie ogranicza spektrum czynników, które mogłyby przyczynić się do pogłębienia ujemnej pozycji spekulacyjnej netto w funcie szterlingu. Tym razem przewaga długich pozycji nad krótkimi stopniała o 6,7 tys. kontraktów, co należy traktować między innymi jako pokłosie słabszej dynamiki cen na Wyspach (2,6 proc. r/r, konsensus: 2,7 proc.). Zgodnie z powyższym szanse na rychłe ograniczenie luzowania pozostają wyraźnie niższe, a przy obecnej trajektorii inflacji scenariusz dwukrotnej podwyżki stóp w horyzoncie najbliższych trzech lat staje się zdecydowanie bardziej prawdopodobny. Cios w sentyment wymierzyły również niższe wartości wynikające z modelu nowcastowego NIESR. Według brytyjskiego think-tanku należy oczekiwać kwartalnej dynamiki na poziomie 0,2 proc. wobec 0,3 proc. oczekiwanych przez rynek. Wydźwięk wymienionych publikacji usilnie starały się załagodzić silne wskazania produkcji przemysłowej za czerwiec, która z miesiąca na miesiąc odnotowała 0,5 proc. skok (konsensus: 0,1 proc.).

W najnowszym raporcie obserwuje się podtrzymanie tendencji przez jena, który usilnie próbuje wymazać wrażenie po gołębich wypowiedziach członków Banku Japonii w sprawie zachowania ultra-ekspansywnej polityki pieniężnej. Sprzymierzeńcem zwiększenia pozycji spekulacyjnej netto o 18,3 tys. kontraktów były fenomenalne dane dotyczące wygenerowanej dynamiki PKB w II kwartale. Wstępnie zannualizowane tempo wzrostu wyniosło 4,0 proc. okrywając cieniem zdecydowanie niżej zawieszony konsensus (2,5 proc.). W następnym raporcie CFTC japońska waluta powinna kontynuować passę zmniejszania przewagi krótkich pozycji nad długimi. Po stronie jena stanie zaskakująco wysoki eksport netto (418,8 mld JPY, konsensus: 327,1 mld), który zgodnie z modelami ekonometrycznymi miał być zakładnikiem relatywnie silnych efektów sezonowych.

Wyraźne wygaszenie euforii ma za sobą dolar kanadyjski, który w tygodniu zakończonym 15 sierpnia odnotował skurczenie się pozycji spekulacyjnej netto o 11,5 tys. kontraktów. Tym razem wrogiem sentymentu nie okazały się być dane makroekonomiczne, bowiem wyraźnie wskazały one na poprawę kondycji na lokalnym rynku nieruchomości. Według najnowszych szacunków rozpoczęte prace budowlane w lipcu uplasowały się na poziomie 222,3 tys. (konsensus: 205 tys.), a czerwcowa dynamika udzielonych pozwoleń na budowę domów była o 4,4 pp. wyższa niż wynikałoby to z mediany prognoz (2,5 proc. m/m, konsensus: -1,9 proc.).

Dość silny spadek pozycji spekulacyjnej netto odnotowano w dolarze nowozelandzkim. Z tygodnia na tydzień odnotowała ona ruch rzędu 8,6 tys., co jest pokłosiem wysoce gołębiego komunikatu RBNZ po ostatniej decyzji w sprawie parametrów polityki monetarnej. Decydenci z Antypodów nie wykluczają możliwości przeprowadzenia interwencji z racji na wysoce deflacyjny wpływ waluty na indeks cen konsumenta. Wydźwięk powyższego przekazu usilnie próbowała ograniczyć zaskakująco dobra realna sprzedaż detaliczna, która kwartalnie odnotowała aż 2,0 proc. skok (konsensus: 0,7 proc.).

* Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnym, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/