Tygodniowe
Autor: Kornel Kot

Raport CFTC: stan na 13 czerwca

W tygodniu zakończonym 13 czerwca na pierwszym planie znalazły się między innymi doniesienia z amerykańskiej komisji senackiej, przed którą stanął były dyrektor FBI James Comey. W rynkowych kuluarach tylko część z obserwatorów uważała, że jego zeznania mogą istotnie pogrążyć osobę Donalda Trumpa jako prezydenta USA oraz przyczynić się do jego impeachmentu.

W kontrze do kurczącej się pozycji netto w dolarze amerykańskim stanęło euro, które odnotowało dodatnią zmianę na poziomie 5 tys. kontraktów. Pozytywnemu sentymentowi pomogły nie tylko wyniki I tury francuskich wyborów parlamentarnych, ale również stosunkowo dobre wskazania sprzedaży detalicznej (2,5 proc. r/r, konsensus: 2,1 proc.) czy rewizja tempa wzrostu za I kwartał (1,9 proc. r/r, poprzednio: 1,7 proc.). Inwestorzy mogli dodatkowo zareagować na niektóre komentarze prezesa ECB Mario Draghiego, który stwierdził całkowite wygaszenie ryzyka powrotu deflacji czy występowanie stopniowego domykania luki popytowej, co powinno istotnie wywierać presję na dynamikę cen w strefie euro.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami porażka partii Theresy May w przyspieszonych wyborach parlamentarnych nie została ciepło przyjęta przez uczestników rynku. Do skurczenia się pozycji netto w funcie szterlingu o kolejne 2,7 tys. przyczyniły się dodatkowo rozczarowujące wskazania produkcji przemysłowej (0,2 proc. m/m, konsensus: 0,7 proc.) oraz powoli wymykające się z ryz przyrosty cen konsumenta (2,9 proc. r/r, konsensus: 2,7 proc.). Ostatnie posiedzenie Banku Anglii może skutecznie przyczynić się do zmiany rynkowego sentymentu, bowiem za zmianą polityki na bardziej jastrzębią optowała nie tylko Kristin Forbes, ale również Ian McCafferty oraz Michael Saunders.

Nieco większą zmianę, aczkolwiek na plus, odnotowały pozycje netto w japońskim jenie. Wrogiem azjatyckiej waluty okazała się rewizja wzrostu za I kwartał, który w zannualizowanym podejściu okazał się być o 1,2 pp. niższy niż to wstępnie podano (1,0 proc., poprzednio: 2,2 proc.). Można domniemywać, że do zwiększenia pozycji spekulacyjnej przyczyniły się między innymi wypowiedzi członków Banku Japonii, w tym Yutaki Harady oraz Kikuo Iwaty o potencjalnej strategii porzucenia obecnie obowiązującej ultra-ekspansywnej polityki. Finalnie pozycja spekulacyjna w jenie wzrosła o 4,5 tys. kontraktów.

W minionym tygodniu do dość istotnej zmiany sentymentu przyczyniła się wypowiedź Carolyn Wilkins, która zdradziła rąbka tajemnicy o potencjalnej zmianie ram kanadyjskiej polityki pieniężnej na bardziej restrykcyjne. Bardziej jastrzębie wypowiedzi to przede wszystkim efekt napływu bardziej satysfakcjonujących wskazań dotyczących tempa wzrostu.

W cieniu 5,9 tys. zmiany pozycji w dolarze kanadyjskim pozostały frank szwajcarski (2,1 tys.), który utrzymał swoje tempo z początku czerwca, oraz dolar nowozelandzki. Według najnowszego raportu pozycja netto w drugiej z walut odnotowała skok na poziomie 3,4 tys. kontraktów, tym samym przyczyniając się do przewagi longów nad shortami. Obecnie NZD wpierają solidne fundamenty makroekonomiczne, którym przydałby się lekko jastrzębi zwrot członków RBNZ. Argumenty za podwyżką stóp zdają się pozostawać w cieniu relatywnie przewartościowanej waluty, która stopniowo wspina się na swoje zeszłoroczne maksima.

*Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/