Tygodniowe
Autor: Kornel Kot

Raport CFTC: stan na 11 lipca

Tydzień zakończony 11 lipca dla dolara amerykańskiego stał pod znakiem zmniejszenia sumarycznej pozycji netto. Przewadze długich pozycji nad krótkimi usilnie sprzyjały stosunkowo dobre dane z rynku pracy, zgodnie z którymi zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym uplasowała się na poziomie 222 tys. wobec oczekiwanych przez rynek 180 tys. Pozytywną wzmianką w raporcie NFP była wracająca do poziomu równowagi stopa bezrobocia, której odczyt na poziomie 4,4 proc. częściowo ucina domysły odnośnie ucieczki od kryterium NAIRU. Skazą w raporcie pozostała słaba dynamika wynagrodzeń (0,2 proc. m/m, konsensus: 0,3 proc.). Wobec ostatniego ze wskaźników pozostajemy względnymi optymistami, bowiem silne przyrosty zatrudnienia będą z wyraźnym opóźnieniem implikowały nasilenie presji płacowej. Czynnikiem istotnie wpływającym na pogorszenie się sentymentu jest podział wśród przedstawicieli FOMC odnośnie startu zacieśniania ilościowego, co zostało potwierdzone w opublikowanym raporcie z ostatniego posiedzenia Fed. Spodziewamy się, że następny raport CFTC wskaże podtrzymanie poziomów bliskich obecnej pozycji netto z racji na dość zrównoważoną wypowiedź Janet Yellen, szefowej Systemu Rezerwy Federalnej, oraz wysokiej dawki rozczarowania siłą procesów inflacyjnych w USA – zgodnie z piątkowym komunikatem czerwcowa dynamika płac konsumenta zwolniła o 0,3 pp. do poziomu 1,6 proc. r/r.

Początek zeszłego tygodnia dla wspólnej waluty zaczął się dość silnym ciosem wymierzonym przez oficjeli z Frankfurtu, którzy wyraźnie zanegowali dość jastrzębi przekaz prezesa ECB Mario Draghiego. Niemniej jednak pozycja spekulacyjna w euro wzrosła o 6,3 tys., co jest przede wszystkim zasługą silnego wskazania majowej produkcji przemysłowej z Niemiec. Odczyt na poziomie 1,2 proc. m/m wobec uprzednio odnotowanych 0,8 proc. rzuca nowe światło na wzrost gospodarczy strefy za minione trzy miesiące. Według naszych oszacowań w II kwartale państwa Eurolandu rozwijały się w tempie 2,0 proc. r/r, osiągając tym samym nienotowane poziomy od dokładnie dwóch lat. Wyższe oczekiwania względem wzrostu gospodarczego istotnie przyczyniły się do intensyfikacji pogłosek o rzekomym zaprezentowaniu planu zacieśniania przez ECB w trakcie wrześniowego posiedzenia. Na inwestorski sentyment dodatkowo wpłynął zaskakująco dobry bilans niemieckiego handlu, który w maju wyniósł 22,0 mld EUR, tj. o 17,6 proc. więcej względem rynkowych oczekiwań.

Brytyjska gospodarka wkracza na nieco bardziej dynamiczne tory rozwoju – wynika z oszacowań NIESR, zgodnie z którymi tempo wzrostu za II kwartał powinno wynieść 0,3 proc. kw./kw. wobec poprzednio publikowanych 0,2 proc. Obecnie funt jest pod presją poprawy sentymentu zapewnionej przez Marka Carney’a, gubernatora Banku Anglii, który zdecydował się na jastrzębi zwrot po wypowiedziach głównego ekonomisty Andy’ego Haldane’a. Można domniemywać, że zmiana pozycji spekulacyjnej netto w funcie szterlingu mogłaby być bardziej spektakularna, gdyby wicegubernator Ben Broadbent zdecydował się zasilić grono osób optujących za zmianą parametrów. Niestety Broadbent podjął jedynie temat powiązań pomiędzy rynkiem pracy oraz wymianą zagraniczną, co zostało odebrane przez uczestników rynku jako dalsze kibicowanie zwolennikom bardziej ekspansywnej polityki monetarnej. W trakcie najbliższych tygodni sentyment funta będzie warunkowany między innymi przez przebieg negocjacji BREXIT-owych, które z dnia na dzień nabierają coraz większego rozmachu.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami ofiarą gołębich działań Banku Japonii stał się japoński jen, który odnotował skurczenie się pozycji spekulacyjnej o 37,1 tys. kontraktów. Inwestorzy jednoznacznie przyjęli nie tylko komentarze gubernatora Haruhiko Kurody oraz Yutaki Harady, członka Rady, ale również deklaracje odnośnie nieograniczonego skupu obligacji z rynku. Dodatkowy cios w nastroje inwestorów posiadających ekspozycję w jenie uderzył spadek zamówień na maszyny, który odnotował miesięczny spadek rzędu 3,6 proc. wobec poprzedniego wskazania wynoszącego -3,1 proc.

Brak komentarzy SNB w sprawie przewartościowania waluty oraz wzmianek w zakresie potencjalnych planów na radzenie sobie z powyższym problemem przyczynia się do przewagi długich pozycji nad krótkimi w szwajcarskim franku. Zeszłotygodniowy skok nie należał do imponujących, bowiem tygodniowa zmiana pozycji wyniosła zaledwie 0,3 tys. kontraktów. Inwestorzy oczekujący na umocnienie franka swoje oczekiwania mogą motywować serią aprecjacji szwajcarskiej waluty względem euro – pomiędzy raportami kurs EUR/CHF poszybował o nieco ponad 1 proc. Optymistyczne nastroje dodatkowo mogą podbudowywać doniesienia z sektora bankowego, który radzi sobie ponadprzeciętnie dobrze w sytuacji ujemnych stóp procentowych.

Wyceniona podwyżka stóp procentowych oraz napływ świetnych wiadomości z gospodarki – to zasadniczo dwa czynniki, które istotnie wpływają na zmianę sentymentu kanadyjskiej waluty. Z miesiąca na miesiąc ujemna pozycja spekulacyjna netto zmniejszyła się o 30,8 tys., czego sprzymierzeńcem były lekko rosnące ceny ropy. Następny raport CFTC powinien wyraźnie wskazać na przewagę długich pozycji nad krótkimi z racji na brak typowo gołębich wzmianek przez przedstawicieli Banku Kanady oraz zachowanie surowców na światowych giełdach.

* Zestawienie Commodity Futures Trading Commision informuje o pozycji w kontraktach terminowych na waluty (z USD jako drugą stroną) uczestników obrotu na Chicago Mercantile Exchange z podziałem na typ tradera. Przedstawione dane dotyczą grupy zarządzających kapitałem na rynku pieniężnych, których aktywność nie jest powiązana z zabezpieczaniem przed ryzykiem kursowym innych form działalności.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości opłacony (“OANDA TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

OANDA TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez OANDA TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym OANDA TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez OANDA TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże OANDA TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń). Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk wynikających z poszczególnych usług oferowanych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z tymi usługami dostępne są na stronie internetowej www.tms.pl w sekcji Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące OANDA TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/