Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Przyszły tydzień: sprzedaż domów, PCE Core, PKB z USA, minutki FOMC, HICP z Eurolandu, CPI i PKB z Polski, PMI z Chin, CAPEX z Australii, PKB z Kanady, szczyt G20

Z Fed zaczynającym zwracać uwagę na spowolnienie globalnego wzrostu, rynek będzie teraz dużo bardziej wrażliwy na rozczarowania w danych z USA jako przepowiadających zwrot w polityce monetarnej. Wątpliwości co do kondycji rynku nieruchomości podnoszą istotność indeks cen domów S&P/Case-Shiller (wt) i sprzedaży nowych domów (śr). Interesujące też będzie, jak wyglądają nastroje konsumentów po wyborach (wt). Dostaniemy też rewizję PKB (śr), a indeks PCE Core (czw) powinien się obniżyć z 2 proc. r/r do 1,9 proc. pod wpływem czynników sezonowych. W protokole po posiedzeniu FOMC (czw) istotne będą informacje o poglądach członków Komitetu na sytuację krajową i globalną. Sądzimy, że jest jeszcze za wcześnie na sygnalizowanie przyhamowania tempa zacieśniania, więc sygnały w tym kierunku byłyby zaskoczeniem.

W strefie euro tydzień przynosi wstępne szacunki inflacji HICP (pt) poprzedzone odczytami z Niemiec (czw). Spadek cen ropy naftowej powinien być główną przyczyną obniżenia inflacji, choć niższe odczyty inflacji bazowej będą sygnałem alarmowym, który EUR przyjmie negatywnie. Poza tym może nie brakować doniesień ze sporu budżetowego Włoch z KE, choć temat ten w coraz mniejszym stopniu przenika na rynek walutowy.

W Wielkiej Brytanii kalendarz publikacji nie przynosi nic ciekawego, więc uwaga inwestorów pozostanie skupiona na dyskusji o brexicie. Po weekendzie będziemy wiedzieć, czy UE zatwierdziła projekt porozumienia, ale ratyfikacja umowy przez brytyjski parlament wciąż wisi na włosku. Jeśli z brytyjskiej sceny politycznej usłyszymy komentarze popierające projekt porozumienia z uzupełnieniem o deklarację ścisłej współpracy i zmianę zasad backstopu, dopiero wówczas dalszy rajd GBP znajdzie uzasadnienie.

W Polsce publikowane będą stopa bezrobocia (wt), PKB i CPI (pt). Po raz pierwszy poznamy strukturę wzrostu gospodarczego w III kw., co będzie interesującym poszukiwaniem źródeł utrzymania imponującej dynamiki 5,1 proc. r/r. Silniejsze znaczenie odbicia inwestycji byłoby miłą niespodzianką, choć raczej zignorowaną przez rynek walutowy. EUR/PLN wrócił do 4,29 po tygodniu odczuwania wpływu spekulacji wokół afery KNF a w kolejnych dniach handel powinien się zakotwiczyć bliżej 4,30.

Po odczytach PMI z Chin (pt) rynek oczekuje utrzymania skromnego tempa ekspansji, ale balansowanie na granicy stagnacji nie sugeruje, aby działania wspierające rządu wystarczająco neutralizowały skutki wojny handlowej z USA. Duża uwaga będzie skupiona na szczycie G20 (pt-sb), gdzie ma dojść do spotkania przywódców USA i Chin, choć nie spodziewamy się przełomowego kompromisu.

W Australii wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw (czw) mogą dostarczyć ważnych informacji składowych do PKB. Jednak uwaga rynku skupia się głównie na sile wynagrodzeń i kondycji rynku nieruchomości i obawy o te wskaźniki nie zostaną rozwiane w nadchodzącym tygodniu. AUD powinien pozostać wrażliwy na wahania generalnego sentymentu. Bilans handlowy (pon), nastroje w biznesie i pozwolenia na budowę (czw) wypełniają kalendarz z Nowej Zelandii. Ostatnio mieliśmy kilka negatywnych sygnałów po stronie wskaźników wyprzedzających i sytuacji na rynku nieruchomości, co przy kontynuacji może sypać żwir w tryby rajdu NZD.

Wrześniowy odczyt PKB z Kanady (pt) będzie ostatnią publikacją z górnej półki przed grudniowym posiedzeniem Banku Kanady. Oznaki spowolnienia gospodarczego w ślad za sygnałami ze świata mogą przeważyć na rzecz złagodzenia stanowiska banku centralnego i podać w wątpliwość styczniową podwyżkę stopy procentowej. Poza tym na CAD ciąży załamanie ropy naftowej i zmienność tutaj może mieć większe znaczenie dla perspektywy loonie.  

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/