Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Przyszły tydzień: OPEC, podatki, Powell, PCE Core/PKB z USA, HICP z Eurolandu, PMI/ISM dla przemysłu, PKB z Polski, CAPEX z Australii, rynek pracy z Kanady

W czwartek 30 listopada OPEC oraz producenci ropy spoza kartelu odbędą spotkanie, na który prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja o przedłużeniu ograniczenia wydobycia ropy naftowej do końca 2018 r. Obecne porozumienie obowiązuje do końca marca 2018 r. i przewiduje ścięcie realizowanego wydobycia o 1,8 mln baryłek/dzień. Celem ograniczeń jest obniżenie globalnej nadpodaży ropy naftowej do 5-letniej średniej, jednak po roku obowiązywania paktu, państwa-sygnatariusze są dopiero w połowie drogi. Do wygaśnięcia obecnego porozumienia wciąż pozostały cztery miesiące, a od prędkiego podejmowania decyzji producentów mogą powstrzymywać wysokie ceny ropy naftowej – Brent na poziomach powyżej 60 USD/b jest najwyżej do dwóch lat. Rynek jest silnie spozycjonowany pod wydłużenie porozumienia o 9 miesięcy. Gdyby OPEC i reszta nie spełnili oczekiwań rynkowych, przecena ropy naftowej może być znaczna. Jednak nawet w przypadku realizacji bazowego scenariusza przedłużenia porozumienia o 9 miesięcy cena ropy naftowej będzie wrażliwa na korektę pod wpływem „sprzedaży faktów”. W efekcie widzimy podwyższone ryzyko, że niezależnie od wyniku szczytu OPEC, spadki cen ropy są bardziej prawdopodobne.

Z USA w przyszłym tygodniu mamy indeks zaufania konsumentów (wt), rewizję PKB (śr), PCE Core (czw) i ISM dla przemysłu (pt). Wskaźnik nastrojów wyraźnie skoczył w październiku do najwyższego poziomu do 2000 r., a zdrowy rynek pracy i niska inflacja mogą podtrzymywać optymizm. W danych PKB za III kw. oczekiwana jest korekta w górę do 3,2 proc. w oparciu o poznane w międzyczasie dane o inwestycjach i zapasach. Pomimo ataków huraganów gospodarka podtrzymała solidne tempo ożywienia, co dobrze rokuje także dla czwartego kwartału. Wzrost PCE Core o 0,2 proc. m/m byłby w zgodzie ze wskazaniami CPI i nie będzie impulsem do zmiany nastawienia Fed. Po indeksie ISM oczekuje się skromnej korekty w dół, gdyż październikowe wskazania były sztucznie podbite wpływem huraganów na opóźnienia dostaw. Mimo to odczyt ponad 58 będzie podkreślał siłę sektora.

Pomimo pozytywnego obrazu rysowanego przez wskaźniki ekonomiczne, USD prawdopodobnie wszystkie zignoruje, a uwaga będzie na polityce fiskalnej i monetarnej. Senat USA ma głosować nad swoją wersją reformy podatkowej, a Republikanie mają niewielką przewagę dwóch głosów (i to do końca niepewnych). Nominowany na nowego prezesa Fed Jerome Powell będzie przesłuchiwany przed Komisją Bankową (wt) i każde sugestie odmiennego zdania od Janet Yellen będą odnotowane.

W strefie euro najbardziej interesujące będą dane o listopadowej inflacji HICP (czw). Przygotowania do okresu świątecznego mogą podbić inflację do 1,6 proc. z 1,4 proc. w październiku, jednak inflacja bazowa ma wzrosnąć tylko o 0,1 pp do 1, proc. Ledwo widoczne oznaki nasilenia presji inflacyjnej argumentują za utrzymaniem nastawienia przez EBC na posiedzeniu w grudniu. Sygnały silnego ożywienia gospodarczego są lepszym paliwem do podtrzymania siły EUR.

W Wielkiej Brytanii będzie potrzeba poczekać aż do piątku na PMI dla przemysłu. Od wiosny wskaźnik pozostaje względnie stabilny w pobliżu 56 pkt. Dobre noty z Francji i Niemiec w tym tygodniu przemawiają za wzrostami także na Wyspach. Wyciszenie tematów politycznych (Brexit, kłopoty rządu May) mogą dać moment wytchnienia dla funta w relacji do USD i waluty surowcowych.

W Polsce otrzymamy dane o PKB za III kw. (czw) i wstępny odczyt listopadowej inflacji CPI (czw). Szybki szacunek PKB zaskoczył w górę na 4,7 proc., ale dopiero teraz poznamy dane o komponentach. Słaba dynamika w inwestycjach prywatnych może być łyżką dziegciu, ale nie stanowi to zagrożenia dla złotego. CPI prawdopodobnie przyspieszył do 2,3 proc. na wzroście cen paliw - żaden to argument dla RPP. Od jakości zewnętrznego sentymentu rynkowego zależeć będzie, czy EUR/PLN złamie 4,20.

Jen tradycyjnie zignoruje odczyty z japońskiej gospodarki: w przyszłym tygodniu opublikowane będą sprzedaż detaliczna (śr), produkcja przemysłowa (czw), stopa bezrobocia i inflacja CPI (pt). Nawis krótkich pozycji spekulacyjnych w JPY jest pod ryzykiem domykania przy ostatniej słabości dolara. Stanowi to główny czynnik mogący w najbliższych dniach ściągać USD/JPY niżej.

W Australii na pierwszym planie będą kwartalne szacunki wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw (czw). Oczekiwania przeważają na rzecz mocniejszych danych potwierdzających solidne tempo ożywienia i mogą dać AUD chwilę oddechu po słabszej serii z ostatnich tygodni. W Nowej Zelandii pozwolenia na budowę domów (śr) są drugorzędną publikacją. Trzymamy się zdania, że wyprzedaż NZD z pobudek politycznych (plany nowego rządu) była przesadzona, a w obliczu słabości USD może być łatwiej o odreagowanie kiwi. W Kanadzie w piątek mamy kwartale PKB oraz listopadowy raport z rynku pracy. W październiku dane o zatrudnieniu były wyjątkowo dobre, więc teraz rośnie ryzyko odreagowania. CAD musi też martwić o zachowanie ropy naftowej po szczycie OPEC, a jak wspominaliśmy na początku, widzimy więcej powodów do pesymizmu.

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/