Tygodniowe
Autor: Konrad Białas

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Przyszły tydzień: Yellen i Draghi, minutki FOMC/ECB, PMI z Eurolandu, budżet Wlk. Brytanii, Lowe z RBA

W USA październikowe dane o inflacji (opublikowane w mijającym tygodniu) powinny przekonać Fed o przejściowym charakterze słabości presji cenowej w poprzednich miesiącach. Choć prezes Yellen w swoim wystąpieniu w środę raczej nie zagwarantuje wyprzedzająco podwyżki w grudniu, to nie powinna też zachwiać rynkową wyceną (90 proc.). Podobnie niskie ryzyko zaskoczeń powinno towarzyszyć minutkom FOMC (śr). W związku ze Świętem Dziękczynienia w czwartek (i skróconą sesja na Wall Street w piątek), publikacje danych makro są „ściśnięte” w pierwszych trzech dniach tygodnia. Wśród odczytów zamówienia na dobra trwałe (śr) mają największą istotność. Cicho powinno być na polu polityki fiskalnej, gdyż kongresmeni zjeżdżają na przerwę świąteczną. Ogólnie zanosi się na tydzień pozbawiony świeżych impulsów mogących poprawić pozycję dolara.

Kalendarz w strefie euro otwiera wystąpienie prezesa ECB M. Draghiego (pon). W takich sytuacjach zawsze istnieje szansa na wskazówki odnośnie przyszłej polityki monetarnej, nawet jeśli w omijającym tygodniu Draghi dwukrotnie przemawiał i niczego nie zdradził. Protokół z październikowego posiedzenia ECB (czw) będzie interesujący pod kątem dyskusji stojącej za decyzją o przedłużeniu programu QE. Silna opozycja przeciw pozostawieniu skupu aktywów bez daty końcowej może obudzić jastrzębie oczekiwania i podeprzeć EUR. Wstępny szacunki indeksów PMI dla przemysłu i usług (czw) oraz niemiecki indeks Ifo (pt) powinny wskazać na podtrzymanie wysokich poziomów.

W Wielkiej Brytanii drugi odczyt PKB za III kw. (czw) raczej potwierdzi tempo wzrostu na poziomie 0,4 proc. k/k. Uwaga skupi się na prezentowanych pierwszy raz szczegółach, w tym na skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji w obliczu wyższej inflacji oraz wpływie niepewności gospodarczej na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Tani funt z pewnością pomaga eksportowi. Oprócz danych w środę Kanclerz Skarbu przedstawi projekt budżetu (śr). Zwiększenie tegorocznego deficytu jest mało prawdopodobne, ale np. rewizja w dół prognoz, na których będzie się opierać budżet w kolejnych latach, może mieć negatywny wydźwięk.

Dane z polskiego przemysłu i handlu (pon) powinny potwierdzić solidne tempo ożywienia gospodarczego na starcie czwartego kwartału. Stopa bezrobocia (pt) na 6,7 proc. poprawi wieloletni rekord. Minutki z posiedzenia RPP (czw) mogą być interesujące w odniesieniu do decyzji o obniżce stopy rezerw obowiązkowych. Wątpimy, aby krajowe publikacje zdołały wyrwać EUR/PLN z konsolidacji 4,23-4,25.

Bilans handlowy (pon) jest jedyną ważniejszą publikacją z Japonii. Z perspektywy USD/JPY większe znaczenie będzie miało kształtowanie klimatu inwestycyjnego oraz sentymentu wokół dolara. Ostatnio oba czynniki skłaniają do wychodzenia z długich pozycji w USD/JPY i nie wykluczamy pogłębienia zjazdu pod 112. W średnim horyzoncie dalej uważamy, że fundamenty przemawiają za powrotem zwyżek w kierunku 117.

W Australii główna uwaga będzie na wystąpieniu prezesa RBA Phillipa Lowe’a (wt) poprzedzone publikacją protokołu z listopadowego posiedzenia banku. Pomimo gołębiego wydźwięku ostatniego komunikatu i rewizji w dół prognoz inflacji, rynek dalej wycenia ponad 80 proc. szans na podwyżkę stopy procentowej do końca przyszłego roku. Ryzyka wokół wystąpienia Lowe’a przeważają po gołębiej stronie i mogą być impulsem dla kolejnej fali wyprzedaży AUD.

Z Nowej Zelandii otrzymamy sprzedaż detaliczną (śr) i bilans handlowy (czw), ale dane będą na drugim planie. Pomimo jastrzębich impulsów z banku centralnego, NZD pada ofiarą narastającego pesymizmu w stosunku do nowego rządu i jego polityki gospodarczej oraz ingerencji w mandat RBNZ. Efekt ten może utrzymywać się w najbliższych dniach.

W Kanadzie tylko sprzedaż detaliczna (czw) zwraca uwagę. Generalny sentyment wokół CAD jest negatywny w związku z malejącymi oczekiwaniami na rychłą kontynuację cyklu zacieśniania polityki pieniężnej BoC, zatem jakiekolwiek pozytywne zaskoczenie w danych będzie krótkotrwałe i prędko wykorzystywane do dołożenia krótkich pozycji. Zatrzymanie rajdu ropy naftowej dodatkowe zabiera „ochronę” przed pogłębieniem wyprzedaży.

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/